Foreldrepermisjonen skal først og fremst gi god omsorg til barnet, ved at mor eller far kan være hjemme den første tiden. Høyre mener barnefamiliene trenger mindre detaljstyring og vil gi dem valgfriheten tilbake. Vi har en grunnleggende tillit til at foreldrene best kjenner behovene for sine barn og sin familie.

Høyre er glade for at mange fedre benytter seg av foreldrepermisjonen. En studie fra Nav om uttak av foreldrepermisjon bekrefter at dagens småbarnsfedre har et genuint ønske om å tilbringe tid sammen med barna sine. Det er bra at norske menn tar ansvar for familie og småbarnsomsorg. Dagens fedre deltar i sine barns oppvekst på en helt annen måte enn for en generasjon siden. Høyre mener det er viktig å legge til rette for at fedre kan tilbringe tid med barna sine i småbarnsalderen, og vil gi far og mor lik rett til permisjon. Men ordningen må være fleksibel slik at hver enkelt familie får valgfrihet for seg og sitt barn og selv får bestemme hvordan permisjonstiden skal deles.

I debatten om fedrekvoten er det lite snakk om barnets beste, men mye om likestilling i arbeidslivet. Fedrekvoten har økt fra opprinnelig 4 uker i 1993 til 14 øremerkede uker for far og 14 for mor. Fellesdelen er nede i 18 uker. (Tallene gjelder uttak med 100 % lønn) Dette skaper problemer for familier som ikke kan bruke kvotene fullt ut. Når mor eller far ikke kan ta ut hele sin øremerkede kvote, mister barnet og familien disse ukene sammen, fordi de ikke kan overføres mellom foreldrene. Høyre mener hensynet til barnets beste bør veie tyngst når man oppdager at deler av foreldrepermisjonsordningen ikke fungerer etter formålet.

Statlig detaljregulering av familiens bruk av permisjonstiden har gått for langt. Undersøkelser fra 2010, 2012 og 2013 viser at to av tre foreldre er positive til at fedrekvoten skal bort og at de får velge selv. Det er et tydelig signal på at det er behov for en forenkling av foreldrepermisjonsordningen.

Les hele Høyres forslag om endringer i foreldrepermisjonsordningen.