- Vi må gjøre det enklere og billigere å bygge både boliger og samferdselsprosjekter. Nå går regjeringen i gang med arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven, sier Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lovverket skal bli enklere å forholde seg til for innbyggere og næringsliv.

- Vi trenger flere boliger. Vi må sikre at kommunene får lagt til rette for befolkningsveksten; innsigelsene må bli færre, byggeforskriftene må forenkles og planprosessene må gå raskere, sier Sanner.

Kommunal og moderniseringsministeren presenterte torsdag 16. januar en omfattende pakke for å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Forslagene er ikke ferdig utredet, men viser tydelig hvilken retning Regjeringen ønsker å gå. Til sammen er det en omfattende plan som vil gjøre det raskere og enklere å bygge både for innbyggere og næringsliv.

Noen utvalgte tiltak:

1. Forekle teknisk forskrift

Regjeringen vil gå igjennom teknisk forskrift og særlig se på arealkrevende pålegg. Universell utforming som prinsipp ligger fast, men regjeringen ønsker å se på hvordan kravene er utformet. Vi vil for eksempel se på kravet størrelse om ”snusirkel” i alle rom, i Norge er den på 1,5 m mens kravet i Sverige er på 1,3 m. For små leiligheter kan det utgjøre en betydelig forskjell.

Målet er å få sendt ut forskriftsendringer på høring våren 2014, slik at endringer kan implementeres i år.

2. Samordne statlige innsigelser

Statlige innsigelser skaper forsinkelser i byggeprosessene. I dag må kommuner og innbyggere forholde seg til mange statlige myndigheter som kan ha innsigelser på planprosesser og utbygginger. Det pågår et forsøk der enkelte fylkesmenn har ansvar for å samordne innsigelser på vegne av alle statlige myndigheter. Regjeringen vil vurdere å utvide dette til en permanent ordning for alle fylkesmenn fra 2015.

3. Fjerne søknadsplikt

Regjeringen skal vurdere å fjerne søknadsplikten på flere tiltak og gjøre det enklere å bygge små nybygg. Disse søknadene står for 20% av kommunenes saksbehandling, og det blir både mindre saksbehandling for kommuner og raskere byggeprosess for innbyggerne om kravene fjernes. Eksempelvis betyr dette at man kan bygge garasjer eller små tilbygg uten å søke så lenge byggene er i tråd med planverket.

4. Nye og kortere tidsfrister

Regjeringen vil ha en gjennomgang av tidsfristene som gjelder i plan- og byggeprosesser. Blant annet vurderes det å korte ned hovedregelen for kommunenes frist for saksbehandling fra 12 til 3 uker, og se på fristene for behandling av søknader om dispensasjon fra plan, mv.

5. Digitalisering av plan- og byggeprosess

Parallelt med forenkling av regelverk vil Regjeringen satse på IKT-utvikling og modernisering med mer digital samhandling mellom offentlige og private aktører i byggeprosessen. Et pilotprosjekt ByggLett skal gi mulighet for fullstendig elektronisk saksbehandling, i førsteomgang for enkle byggverk.