- Et ledd i regjeringens arbeid med å effektivisere og forenkle offentlig sektor. Endringen vil bidra til styrket grensekontroll og rettssikkerhet, og vil gi mer brukervennlighet for publikum, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten.

Forslaget innebærer følgende endringer:

• Ansvaret for særavgifter, blant annet bilavgifter, flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten

• Ansvaret for merverdiavgift ved innførsel av varer flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten

• Grensekontrollen styrkes

Flåtten peker på at man ved å samle ansvaret for skatt og avgift i én etat vil kunne løse oppgavene bedre og mer effektivt.

- Næringslivet vil oppleve større samordning og en mer helhetlig behandling i skatte- og avgiftssaker. Samtidig gir en styrket grensekontroll bedre beskyttelse av det norske samfunnet, mener han.

Skatteetatens helhetlige ansvar for skatter og avgifter vil redusere administrative kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer for flere avgiftstyper får Skatteetaten også bedre muligheter til å se disse i sammenheng. Tiltaket kan dermed bidra til å redusere omfanget av svart økonomi og skatte- og avgiftssvindel, og gi de skatte- og avgiftspliktige bedre tjenester og service.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten skal sammen utrede hvordan overføringen av særavgifter og innførselsmerverdiavgift kan gjennomføres på en best mulig måte. Overføringen skal være gjennomført senest 1. januar 2016.