- Konkurranse er grunnleggende bra; det gir bedre ressursutnyttelse og skjerper aktørene til å yte best mulig. Norske transportbedrifter står imidlertid overfor et alvorlig konkurranseproblem fordi de ikke konkurrerer på like vilkår med utenlandske transportører, forteller Høyres transportpolitiske talsmann Øyvind Hallereraker og fortsetter: - Problemstillingen er godt kjent i resten av Europa, hvor de fleste landene etter hvert har innført nasjonale veiavgifter også for utenlandske transportører for å sikre sine egne transportbedrifter likere konkurransevilkår. EU arbeider for å harmonisere effekten av disse regelverkene gjennom en ny revidering av Eurovignette-direktivet.

Rett før sommeren la Høyre derfor frem et privat forslag i Stortinget der regjeringen bes om å legge frem en sak som skisserer forslag til løsning for innføring av veiavgift også for utenlandskregistrerte kjøretøy over 3,5 tonn som kjører på norske veier. Dette foreslås innført gjennom en årlig avgift, tilsvarende veiavgiften for norskregistrerte kjøretøy, for storbrukere av norske veier og en tidsbegrenset avgift for sporadiske brukere av norske veier. Alle utenlandsregistrerte tyngre kjøretøyer foreslås pålagt å ha en identifikasjonsbrikke eller -oblat som viser at veiavgift er betalt og som bekrefter at transportøren har stilt bankgaranti for eventuelle forpliktelser. Brikken/oblatet utstedes ved grenseovergangene.

Les hele forslaget i vedlegget.