Helse- ogomsorgsdepartementet foreslår i en høring endringer ipasient- og brukerrettighetsloven, for å gi alvorlige syke pasienter rett på egen kontaktlege.Kontaktlegen skal gi informasjon til pasienten, være tilgjengelig for ham eller henne og ha en rolle i behandlingsteamet, skriver departementet på sine nettsider.

- Vi har hørt for mange historier om syke mennesker som har måttet forholde seg til mange ulike leger og fortelle sykehistorien sin igjen og igjen. Det er en belastning som alvorlig syke mennesker og deres pårørende skal spares for. Vi har lovet at vi skal innføre fast kontaktlege for alvorlig syke pasienter i spesialisthelsetjenesten. Nå innfrir vi dette løftet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det overordnede målet med ordningen er at pasienter og pårørende skal føle seg trygge. De skal slippe å forholde seg til for mange leger og få mangelfull informasjon. Ordningen vil bidra til at kvaliteten og helheten i det medisinske tilbudet blir bedre ivaretatt.

- Ved å innføre kontaktlege gir vi ikke bare pasientene bedre oppfølging og informasjon. Vi utnytter også ressursene i helse- og omsorgstjenesten på en bedre måte, sier Høie.

Det er alvorlig syke pasienter med behov for behandling som strekker seg over tid som skal få rett til kontaktlege. Dette vil være tilstander og sykdommer som fører til risiko for alvorlig funksjonsnedsettelse eller invaliditet, tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser eller risiko for tidlig død. Det skal også legges vekt på fysiske og psykiske følger av sykdommen, skaden eller lidelsen.

Ordningen vil være arbeidsbesparende fordi det blir enklere å finne rett person til å svare på pasientspørsmål. Kontaktlegen kommer ikke nødvendigvis til å få flere forespørsler, men vedkommende vil få forespørsler om pasienter han eller hun kjenner.