Behov for mer vedlikehold på norsk vei og jernbane er enormt. 56 prosent av norske stamveier oppfyller ikke kravene til brukbar standard, som god nok veibredde, trafikksikkerhet, støyforhold og bæreevne.

- Hvis ikke regjeringen evner å tenke nytt vil etterslepet på vedlikehold av vei og jernbane fortsetter å øke, sier Halleraker.

Høyres løsninger
Regjeringen har lenge lovet mer penger til vei og jernbane, men dette løser ikke problemene. Høyre beklager at regjeringen fortsatt avviser å ta i bruk alternative virkemidler, som blant annet offentlig-privat samarbeid (OPS) og mer helhetlig planlegging av samferdselsprosjekter. Regjeringen vil heller ikke være med på å opprette et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner.

- Disse virkemidlene vil kunne snu den negative utviklingen og endelig gi samferdselstiltak som virkelig monner.