Regjeringen jobber fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor for åbenytte fellesskapets midler bedre og sikre at de midlene vi på alle områder kan hente ut – skal gå til viktige tjenester i det norske samfunn som skole, helse, samfedsel. På denne måten ruster regjeringen Norge for fremtiden til det beste for alle som bor her.

- Vi er i gang med en kommunereform for å sikre innbyggerne bedre tjenester, vi styrker arbeidet med ledelse og styring i staten, gjennomfører digitaliseringstiltak og har igangsatt et storstilt arbeid for å redusere tidstyver i hele staten, sier Ingjerd Schou i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Tidstyver

- Åredusere og fjerne tidstyver dreier seg om å gjøre møtet med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv. Det dreier seg også om at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene fremfor administrasjon. Og det dreier seg om øke kvaliteten i oppgaveløsningen, legger hun til.

Hver enkelt arbeidsplass vet best hvor skoen trykker. Regjeringen ga i 2014 alle underliggende virksomheter i staten i oppdrag blant annet å foreslå forenkling av prosedyrer og regelverk. Oppdraget tas videre i 2015, med særlig vekt på tidstyver med konsekvens for brukerne.

- Mer enn 1200 forslag er kommet inn til departementene. Alle innspillene er nå gjort tilgjengelig i en offentlig søkbar database. Departementene vil gå gjennom innmeldte tidstyver innenfor eget ansvarsområde, både de som kommer fra egne etater og de som er innmeldt fra etater under andre departementer, sier Schou.

Digitalisere

Regjeringen vil digitalisere flere offentlige tjenester for å gi innbyggerne bedre tjenester og frigjøre tid for dyktige medarbeidere.

- I 2014 prioriterte vi digitalisering av bostøtte-ordningen. For noen uker siden ble løsningen ferdig, og innbyggerne kan nå søke bostøtte digitalt, løsningen henter nødvendig informasjon fra offentlige registre og man får raskt svar. Det er enklere for innbyggerne, sparer 50 000 timer for ansatte i kommunene, sier Schou.

- I statsbudsjettet foreslår vi 553,2 millioner på viktige IKT-satsinger. Vi prioriterer både IKT-prosjekter som gir gi rask effekt for innbyggere og medarbeidere, samt støtte tiltak som vil være viktige for å sikre gode, felles løsninger på sikt, legger hun til.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett prioritererbåde digitalisering av plan- og byggeprosesser med 25 millioner, 21 millioner til EU-program for grensekryssende digitale tjenester og 11 millioner til å etablere felles digital ordning for e-handel for offentlig sektor.

Styrker lokaldemokratiet

Regjeringen ønsker også å styrke lokaldemokratiet og fjerne unødvendig byråkrati.

- Derfor foreslår vi i statsbudsjettet 2015 å utvide forsøket med at fylkesmenn samordner og kan avskjære innsigelser.Dette vil forenkle og effektivisere plan- og byggeprosesser for å legge bedre til rette for boligbygging, nærings- og samfunnsutvikling og gi et større rom for lokalt selvstyre, sier Schou.

- En robust og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver, og for et levende lokaldemokrati. Derfor foreslo regjeringen en realvekst i inntektene for kommuner og fylkeskommuner med 6,2 milliarder kroner for 2015, hvor 4,4 milliarder var frie inntekter. Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre styrker kommuneøkonomien ytterligere, veksten i frie inntekter blir om lag 4,7 milliarder kroner, sier Frank Jenssen.

-Dette setter kommunene i stand til å styrke viktige velferdstilbud og tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet, legger han til.

Dette gjør regjeringen:

  • Styrker kommuneøkonomien
  • Legger til rette for mer og bedre velferd
  • Styrker sikkerhetsnettet.
  • Bedrer vekstkommunenes situasjon
  • Styrker veier og infrastruktur over hele landet
  • Reformerer offentlig sektor til beste for innbyggeren.

- Med dette budsjettet løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden, påpeker Jenssen.