Høyre var forkjemper for prosjektet da det ble vedtatt i opplæringskomiteen i fylket, og i går var flere av våre stortingskandidater til høstens valg på besøk på skolen for å lytte til elevene og de ansattes erfaringer så langt. Utdanningstilbudet har vist seg å være svært populært blant elevene, og avdelingslederen Grethe Mahan sier at pågangen er så stor at antall plasser kunne vært doblet. "Vi kunne gjerne hatt en klasse til, basert på søkermassen. Det sier noe om behovet for tilrettelagt undervisning. Det er vel så viktig for de flinkeste elevene som for de svakeste" sier Mahan.

Elevene ved forskerlinjen har blant annet fem timer ekstra undervisning i uken. De har også et fastlagt fagprogram som blant annet inneholder den vanskeligste graden av matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Skolen har et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger der en del av undervisningen i teknologi og forskningslære kombineres med faget teknologi og design på UiS.

Samtlige av våre representanter lot seg begistre av prosjektet på skolen. "Veldig interessant og veldig inspirerende. Dette er helt i tråd med Høyres skolepolitikk der differensiert utdanning er viktig" sier Bent Høie til RA. Videre trekker han også frem at "differensiert undervisning handler både om å tilrettelegge for de svakeste elevene og de sterkeste. Det siste har vi ikke så mange eksempler på enda. Her ved St. Olav har de selv utviklet opplegget og tilpasset det til sin situasjon og dermed endt opp med en modell som fungerer veldig bra".

Bent Høie nevner videre at forskerlinjen ved St. Olav er helt i tråd med Høyres måte å tenke på i skolesektoren. Modellen forskerlinjen er bygget på kan dermed bli en nasjonal modell med Høyre i regjering. Erfaringene som blir gjort her kan bli viktige referansepunkt ved etableringer av lignende opplegg andre steder i landet, i følge Høie.