- Dette er et svært uheldig signal som fjerner mye av forutsigbarheten i prioriteringen av forskning i fremtidige budsjetter, sier Henning Warloe, Høyres forskningspolitiske talsmann.

En annen negativ nyhet er at gaveforsterkningsordningen tas bort. Denne har hatt til formål å stimulere til private gaver til forskning. Høyre ønsker å beholde begge disse tiltakene, og mener det hadde vært riktigere å styrke dem istedenfor å avvikle dem. Norge ligger fortsatt lavest av de nordiske landene når det gjelder forskningsinnsats, og dette er en trussel mot fremtidig innovasjon og konkurransekraft. Det er derfor nødvendig med en mer ambisiøs satsing på forskning enn det regjeringen viser vilje til.

- Høyre vil videreføre forskningsfondet og trappe opp bevilgningene til forskning, for å investere i fremtidens vekst og verdiskapning, sier Warloe.