Det norske velferdssamfunnet utfordres i møte med eldrebølgen, i konkurranse med de nye økonomiene i Øst-Europa og Asia og andre nasjoners målrettede fokus på innovasjon. Med ny teknologi og stadig større globalisering vil den historiske utviklingen fortsette i et rivende tempo. Norges fremtid som verdiskapende nasjon er avhengig av en sterk satsing på utdanning, forskning, innovasjon og entreprenørskap.

Verdiene som skapes i norsk næringsliv, er med på å bestemme velferdsnivået i landet. Innovasjon er også svært viktig for å kunne kompensere for de høye lønnskostnadene i det norske arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at forholdene legges til rette slik at både gründere og bedrifter kan skape størst mulige verdier. Åskulle nå et slikt mål forutsetter gode generelle rammevilkår og satsing på samferdsel, forskning – og utvikling og vekstfremmende skattelettelser. Samtidig krever det vilje til å satse på nye virkemidler, spesielt på felt der norsk næringsliv opplever dårlige kår. Morgendagens Norge trenger et mangfoldig næringsliv. Eksisterende næringsliv må videreutvikles med økt kompetanse og teknologiinnhold.

Du kan lese hele begrunnelsen for forslaget på Stortingets hjemmeside.

Høyres representantforslag:

1. Fjerne formueskatten
Stortinget ber regjeringen snarest fremlegge en sak for Stortinget om prinsipielt fjerning av formuesskatten, subsidiært regjeringens syn på hvordan formuesskattens negative virkninger skal reduseres.

2. Styrke såkornfondene
Stortinget ber regjeringen, legge frem en sak for Stortinget om de eksisterende såkornfondene vil kunne reise ytterligere privat kapital dersom staten økte sitt bidrag, samt å kartlegge om det er behov for å opprette nye landsdekkende såkornfond for å imøtekomme såkornkapitalbehovet til andre næringer enn de som omfattes av de eksisterende landsdekkende fond; en slik kartlegging skal skje gjennom kontakt med norsk næringsliv.

3. Styrke skattefunn-ordningen
Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget om hvordan Skattefunn-ordningen kan gjøres mer attraktiv, herunder ved heving av maksimalbeløpet knyttet til bedriftsintern- og -ekstern støtte, fjerning av taket på timesats, fjerning av begrensningen i timeantall for egne ansatte, inkludering av ulønnet innsats og ved en redegjørelse for hvordan ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter. En endring av definisjonen slik at ordningen også omfatter innovasjonsaktiviteter, jf. ESAs regler for statsstøtte, bes også vurdert.

4. Direkte fradragsrett for FoU-investeringer
Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med direkte fradragsføring for FoU-investeringer.

5. Internasjonalt samarbeid for å utvikle rammevilkårene for innovasjon
Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge får en mer sentral rolle internasjonalt i arbeidet med å utvikle rammevilkårene for innovasjon, og det bør vurderes å etablere en egen stilling som nasjonal ekspert på FoU i Europaparlamentet, å sikre norsk deltakelse i en fremtidig europeisk nærings PhD-ordning, å utarbeide en norsk strategi for European Research Area (ERA) og å innlemme ERA i EØS-avtalen, samt profesjonalisere veiledningen til bedrifter som ønsker å delta i EU-finansierte prosjekter.

6. Insentivmodeller for såkorninvestorer
Stortinget ber regjeringen legge frem en vurdering av såkorninvesteringer og mulige insentivmodeller, herunder mulig stimulans av såkalte business angels.

7. Organisering av offentlige støtteordninger
Stortinget ber regjeringen påse at evalueringene av Innovasjon Norge og SIVA belyser i hvilken grad tildelinger av offentlig støtte til innovasjonsprosjekter bør være underlagt politisk styring og hvorvidt Innovasjon Norge bør deles i to enheter, hvor den ene får et mer målrettet innovasjonsfokus.

8. Kommersialisering av forskning
Stortinget ber regjeringen legge bedre til rette for kommersialisering av forskning, herunder ved å sørge for en betydelig styrking av BIA-programmet og å vurdere etablert flere brukerstyrte forskningsarenaer etter modell av BIA.

9. Internasjonalt samarbeid for å utvikle rammevilkårene for innovasjon
Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge får en mer sentral rolle internasjonalt i arbeidet med å utvikle rammevilkårene for innovasjon, og det bør vurderes å etablere en egen stilling som nasjonal ekspert på FoU i Europaparlamentet, å sikre norsk deltakelse i en fremtidig europeisk nærings PhD-ordning, å utarbeide en norsk strategi for European Research Area (ERA) og å innlemme ERA i EØS-avtalen, samt profesjonalisere veiledningen til bedrifter som ønsker å delta i EU-finansierte prosjekter.

10. Innføre en gaveforsterkningsordning

Stortinget ber regjeringen innføre/fremme sak for Stortinget om en gaveforsterkningsordning, der samarbeid med næringslivet om forskningsprosjekter utløser bonus, samt øvrige tiltak som kan bidra til økt satsing på kommersialisering av forskningsresultater.

11. Innovasjon som et kriterium ved offentlige anskaffelser
Stortinget ber regjeringen om en gjennomgang av hvordan det offentlige kan bruke sin bestillerrolle til å fremme og belønne innovasjon, og mulige modeller for og effekter av å sette innovasjon som et kriterium ved offentlige anskaffelser.

12. Sidestille private og offentlige innen helse- og omsorg
Stortinget ber regjeringen sidestille private og offentlige tilbydere av helse-, pleie- og omsorgstjenester, med tanke på momsfritak på utførte tjenester.

13. Nøytral moms i staten
Stortinget ber regjeringen innføre nøytral moms i staten, herunder i helseforetakene, for å sikre større konkurranse når det gjelder drift av støttefunksjoner som eksempelvis renhold og kantinedrift.

Se hele forslaget fra Høyre på Stortingets hjemmeside.