Av stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H)

Regjeringen styrker tilbudet til personer med rusproblemer og personer med psykiske lidelser. Det satses særskilt helsestasjoner og skolehelsetjeneste, og fleksibelt barnehageopptak.

Åbo under nedverdigende forhold, eller å være bostedsløs, kan gjøre veien til kriminalitet, rus og psykiske problemer kort. Særlig alvorlig er det når boforholdene utsetter barna en utrygg oppvekst. Regjeringen legger derfor til rette for at flere vanskeligstilte skal kunne skaffe seg egen bolig og bli boende i egen bolig.

Regjeringen bevilger 300 mill. kroner til Brukerstyrt Personlig Assistanse. Dette vil gi personer med omfattende funksjonsnedsettelser langt større innflytelse og kontroll over hverdagen. Regjeringen setter pasienten i sentrum. Det avsettes 2 milliarder kroner til mer pasientbehandling i sykehusene. Det innføres fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenestene. Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene, og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.

Barnehageprisene reduseres for familier med inntekt under 405 000 kroner. Ordningen med gratis kjernetid i barnehagene utvides for å forberede barna på skolestart, og forbedre norskkunnskapene for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Det foreslås også å øke grunnstipendet til de med dårligst økonomi. Sosialt ansvar og en politikk for fremtidig sysselsetting går hånd i hånd i statsbudsjettet for 2015.