- Dette er et viktig faglig innspill til regjeringen og Stortinget i arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. I Høyre vil vi nå studere forsvarssjefens råd nøye, sier Eriksen Søreide.

- Samtidig utgjør rådet ikke noe selvstendig beslutningsgrunnlag. Dette er første etappe i en lengre prosess, og vi vil gå flere runder og sørge for en grundig og etterprøvbar behandling, også internt i partiet, før vi tar standpunkt i de problemstillinger forsvarssjefen reiser. Eventuelle endringer gjennom den politiske behandlingen krever dessuten fullfinansiering fra dag én, understreker Eriksen Søreide.

Forsvarssjefen foreslår omfattende endringer, blant annet i Luftforsvarets basestruktur, innretningen av Hæren og Heimevernets struktur.

- Det aller viktigste som kom frem i dag er behovet for betydelige tilleggsbevilgninger i forbindelse med kjøp og innfasing av nye kampfly i løpet av de neste ti årene. Dette er utgifter som Forsvaret ikke har mulighet til å dekke på egenhånd, sier Eriksen Søreide.

Spørsmålet om lokalisering av fremtidig kampflybase(r) vil Høyre først ta stilling til når det foreligger et fullstendig beslutningsgrunnlag for Stortinget.

Rådet finnes her: http://forsvaret.no/fmr/sider/last-ned.aspx