Regjeringen prioriterer i budsjettet for 2011 ikke å gjennomføre investeringer den lovet i Nasjonal transportplan (NTP), og ligger nå 2,2 milliarder bak egne løfter. Resultatet er at flere store prosjekter utsettes, både for veg og jernbane.

- Dette går ut over vanlig folk som må stå enda lenger i kø, kjøre på enda dårligere veger, og vente på tog som fremdeles ikke går når de skal, sier Høyres transportpolitiske talsmann, Øyvind Halleraker.

Trafikksikkerhet
Nok en gang svikter regjeringen det aller viktigste. Regjeringen følger ikke opp sin egen nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde. I statsbudsjettet ligger det bare inne midler til bygging av 22 km. midtrekkverk i hele landet, mens behovet er 750 km.

- Dette er skammelig lavt og vil ikke redusere antallet møteulykker i særlig grad, sier Halleraker.

Manglende veginvesteringer
Regjeringen utsetter utbyggingsprosjekter, og ligger nå nær 11 prosent bak sine egne mål fra NTP. Dette store etterslepet i investeringer påfører næringslivet store kostnader og vil fortsette å gjøre hverdagen komplisert for folk flest.

Fremtiden
Regjeringen vil fortsatt heller ikke ta i bruk noen nye metoder for å kunne investere mer og smartere, der i blant å samarbeide med private aktører. Et slik samarbeid ville raskere gitt oss tryggere og bedre veger.

- Samferdselssektoren er overmoden for reformer. Verktøykassen er stappfull av nye redskaper, men regjeringen nekter å ta dem i bruk, sier Halleraker.

For å sikre verdiskapning, vekst og fremtidens velferd, er det avgjørende med en kraftig investering og opprustning av samfunnets infrastruktur.