Høyre frykter at dette vil medføre nedbemanninger mange steder i landet, og ikke den opptrappingen som hele Stortinget har samlet seg om.

- Det er store kostnader ved utbedringer av politiets IKT-systemer, men dette må ikke gå på bekostning av politiets operative kapasitet, uttaler André Oktay Dahl, 2. nestleder i justiskomiteen.

Høyre støtter økningene som kommer til særorganene i politiet og økt beredskap for politihelikopteret i Oslo. Vi håper politihelikopteret nå vil ha døgnberedskap, slik det opprinnelig var forutsatt fra Stortinget.

- Behovene i Kriminalomsorgen må ikke undervurderes. Høyre kommer til å følge nøye med på utviklingen. Det er viktig at beleggsgraden i fengslene og andelen ufaglærte ikke blir for høye, avslutter Dahl.