– Vi har ikke sluttført arbeidet med våre endringer, men det er naturlig at denne typen endrin­ger varsles. Jeg er veldig opptatt av forutsigbarhet for kommune­ne. Vi er tydelige på at det kom­ mer endringer, men de bør ikke komme over natten.

– Da bør vel heller ikke den fore­ slåtte veksten i kommunenes inn­tekter endres?

– Økningen på drøye 5 milliar­ der kroner i frie inntekter er ikke så fri. Den er bundet opp i demo­grafi, pensjon og på andre må­ter. Jeg vil si det slik at rammen som er foreslått, er robust, men stram. Så skal vi konkludere om noen uker, sier Sanner.

Endringer i inntektssystemet vil komme først etter at regjerin­gen har gjennomført en helhetlig gjennomgang. Når det skal skje, er ikke bestemt. I denne gjen­nomgangen vil Sanner også se etter økonomiske gulrøtter for sammenslåing.

– Vi ønsker å holde styringsfar­ten, så vi kommer til å invitere Stortinget til uformelle samtaler om kommunereformen før jul.

Den nye regjeringen skal utre­de hvilke oppgaver som kan over­føres fra fylke og stat til kommu­nene. Det skal innføres en prøve­ordning med å overføre nye opp­gaver.

– Vi skal ha en skikkelig gjen­nomgang av oppgavene, men jeg vil ha en åpen og positiv hold­ning til kommuner som allere­ de nå ønsker å starte forsøk med nye oppgaver, sier Sanner.

Han ønsker ikke å tegne et kommunekart selv. Det skal tegnes i kommunene.

Les hele saken i torsdagens Kommunal Rapport.