Av Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H), medlem av justiskomiteen (publisert i VG)

De fleste som løslates fra forvaring prøveløslates av tingretten. I mange saker løslater retten mot påtalemyndigheten og/eller kriminalomsorgens vilje. Hele 52 av 75 forvaringsdømte er løslatt av retten mot statsadvokatens/kriminalomsorgens tilrådning. I dag løslates forvaringsdømte fra lukkede avdelinger direkte ut til samfunnet. Det ivaretar ikke samfunnsvernet godt nok.

Forvaring er en tidsubestemt straff som idømmes farlige tilregnelige kriminelle lovbrytere når ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å ivareta samfunnsvernet. Hensynet til samfunnsbeskyttelsen skal også ivaretas ved at den domfelte gis et rehabiliteringstilbud for å kunne mestre livet etter fengselsoppholdet. Innenfor sikkerhetsmessige forsvarsvarlige rammer skal den forvaringsdømte gis mulighet for å endre adferd og underlegges løpende farlighetsvurdering. Spørsmålet om prøveløslatelse avgjøres hvor langt domfelte er kommet i sin egenutvikling og i hvilken grad det fortsatt foreligger gjentakelsesfare.

Overføring til lavere sikkerhetsnivå kan benyttes som et ledd i en planlagt progresjon frem mot løslatelse. Problemet er at forvaringsanstaltene (Ila, Bredtveit og Trondheim) mangler avdelinger for mer åpen soning innenfor murene. Dermed mister Kriminalomsorgen også muligheten til å observere og dokumentere endringer i den innsattes adferd i et mer normalisert miljø. Gjentakelsesfaren skal være nærliggende og reell for at soningstiden skal forlenges utover minstetiden. Dette stiller strenge krav til dokumentasjon og bevisførsel.

Når progresjonen i soningen uteblir er det flere eksempler på at retten har løslatt forvaringsdømte etter at minstetiden er ferdigsonet. Det innebærer en risiko for at forvaringsdømte som fortsatt er farlige kommer på frifot.

Det er uheldig at en av fire forvaringsdømte løslates uten og ha gjennomført noen permisjoner, og enda verre at 9 av 10 løslatte forvaringsdømte løslates direkte fra lukkede forvaringsanstalter. Veien til ny kriminalitet vil da kunne være kort. Høyre vil arbeide for at forvaringsdømte skal sluses ut fra forvaringsanstaltene på en mer forsvarlig måte enn i dag.