Slik fastlege Skavland påpeker har salget av private helseforsikringer eksplodert, noe viser at folk ikke har tillit til at de får helsehjelp i tide. Dersom vi ikke fornyer og forbedrer andre offentlige tjenester, vil gode velferdstilbud være forbeholdt de ressurssterke.

I så måte er det nettopp Arbeiderpartiet som utgjør den største trusselen. Arbeiderpartiet forsvarer det offentlige helsemonopolet. De begrenset muligheten for behandling i private klinikker for statens regning, selv om dette bidro til å redusere helsekøen med 70.000 pasienter i Høyres regjeringstid. Regjeringen satt ned foten for at boligbyggelagene kan bygge flere sykehjems i samarbeid med kommunene, fordi de mener det truer fellesskapet. De vil spenner ben under de private barnehagene, som sikrer full dekning, kvalitet og mangfold i tilbudet.

Høyre vil samarbeide med private aktører for å løse velferdsutfordringene. Denne modellen ga Norge full barnehagedekning på rekordtid. Vi må bruke denne samarbeidsmodellen for å få full sykehjemsdekning, sikre raskere helsehjelp og mer mangfold i omsorgstjenesten. Det er meningsløst at folk må vente i uker og måneder på hjelp, når private klinikker kan gi hjelp på dagen. Høyre vil gi flere pasienter mulighet for å benytte de private tilbudene for statens regning. Dette tilbudet bør ikke være forbeholdt statsråder i Arbeiderpartiets regjering eller andre med god økonomi.

Vi har aldri hatt mer utdanning og bedre tilgang på informasjon. Det betyr at respekten for "ekspertene" og "myndighetene" blir utfordret på en sunn måte. Vi aksepterer ikke lenger at andre vet hva som er best for oss. Når forsvaret av velferdssystemet blir viktigere enn å løse problemene til den enkelte reagerer vi med å løse problemene selv. Dette skaper et todelt system. De med god økonomi kjøper seg ut av helsekøen. De offentlige tjenestene må fornyes og forbedres for å dekke brukernes behov.

Valgfrihet må bli et prinsipp. Valgfrihet overfører makt fra systemet til enkeltmenneskene. Valgfrihet gjør at vi må finner de løsningene som passer best for den enkelte. Høyre vil gi flere enn Oslos innbyggere mulighet for å velge mellom ulike hjemmehjelpere, slik at de selv kan bestemme over egen hverdag. Valgfrihet skaper også innovasjon hos de som tilbyr tjenester, og bidrar til bedre kvalitet i tilbudet. De som har behov for assistanse må få være sjef i eget liv. Ordningen med brukerstyrt personlig assistent bør være spydspissen i en ny måte å tenke på i omsorgstjenestene. Dette gir den som trenger bistand kontroll over hvordan hjelpen skal gis, og dermed mer frihet i hverdagen.

Velferdsstatens legitimitet er basert på at vi alle er med på et spleiselag for å sikre at vi har et samfunn uten de store forskjellene, og at vi i felleskap kan hjelpe de som har de største behovene. Regjeringen Stoltenberg skryter av å ha økt bevilgningene til rusbehandling, men ventetiden for rusbehandling har økt enda mer. Når vi aldri før har brukt så mye penger over offentlige budsjetter og samtidig opplever at de svakeste i samfunnet ikke får den hjelpen de har behov for, undergraves tilliten til at staten løser samfunnets problemer.

Arbeid er noe av det viktigste grunnlaget for velferd for den enkelte og for samfunnet. Stoltenberg skryter av lav arbeidsledighet, men 788.000 mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Tilbudet om opptrening og rehabilitering svikter, og ventetiden for arbeidstiltak øker. Flere må få en vei ut av utenforskapet, blant annet gjennom bedre opptreningstilbud. Vi må skape mer, ikke skatte mer. Vi må investere i verdiskapning for fremtiden, gjennom bedre infrastruktur, forskning, bedre rammevilkår for næringslivet og en god skole.