Høyre ønsker at det skal finnes gode og likeverdige alternativer til den offentlige skolen for elever og foreldre som ønsker andre tilbud, selv om de aller fleste elever nå og i fremtiden går i den offentlige skolen.

Friskoler er et supplement til den offentlige skolen. Knappe 3 prosent av grunnskoleelevene i Norge går på en friskole. Disse skolene utgjør ingen trussel mot den offentlige skolen, men betyr mye for elever og foreldre som ønsker et alternativt skoletilbud. Høyre mener at det er kvaliteten i utdanningstilbudet som skal avgjøre om en friskole godkjennes, ikke religion eller alternativ pedagogikk.

I juni 2015 vedtok Stortinget den nye friskoleloven. Den gir en moderat utvidelse av formålsbestemmelsene i loven for å gi rom for økt valgfrihet og større mangfold. Kravene til grunnlag som fulgte av privatskoleloven videreføres, og suppleres med to nye grunnlag: videregående skole med yrkesfaglig utdanningsprogram og profilskoler. Loven legger til rette for et større mangfold av frittstående skoler enn i dag, og at flere som har idéer og visjoner kan få mulighet til å bidra til utvikling av skolesektoren. Videre blir forbudet mot å ta utbytte understreket og presisert, blant annet ved innføring av nye krav til innsyn og økt dokumentasjonsplikt. Det åpnes også for at det i forskrift kan innføres en ordning som pålegger skolene å godtgjøre at handelen er skjedd på ordinære markedsmessige vilkår. Vi innfører en karantenebestemmelse som gir Utdanningsdirektoratet mulighet til å gi skolen eller ansvarlige personer forbud mot å være involvert i friskoledrift i en periode. Karantene kan gis ved alvorlige brudd på friskoleloven eller forskrifter eller forutsetningene for godkjenningen.

Høyres mål er at den nye friskoleloven kan samle bred støtte og stå seg over tid, slik at det sikres forutsigbare rammebetingelser for skolene. Derfor er det en styrke for sektoren at Høyre, FrP, KrF og venstre står nå sammen om et bredt friskoleforlik.

Dersom etableringen av en friskole får negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet i kommunen eller fylket, må søknaden om etablering avslås. Dette er en garanti for at det alltid vil være et godt offentlig skoletilbud tilgjengelig for elevene. Det skal fortsatt være forbudt å ta utbytte. I tillegg til å støtte regjeringens lovforslag, står de fire partiene sammen om at skoletilbud rettet mot voksne elever skal ha muligheten til å prioritere voksne elever både med og uten rett foran søkere med ungdomsrett, be regjeringen utrede hvordan kostnader til bygg bør innlemmes i tilskuddsgrunnlaget til friskoler og be regjeringen vurdere muligheten til at skolene skal kunne bygge opp egenkapital med inntekter fra tillatt tilleggsvirksomhet.

Høyres løsninger:

  • Det skal være adgang til å etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til den offentlige skolen.
  • Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.

Har du spørsmål til Høyre om friskoler som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.