Ventetiden skal ned og kvaliteten skal opp. Høyre og regjeringen vil styrke pasientenes rettigheter gjennom å innføre fritt behandlingsvalg.

Mange pasienter opplever det som meningsløst at de får tildelt en rett til undersøkelse eller behandling, men må vente selv om det er ledig kapasitet hos private og ideelle.Folks oppfatning om helsetjenesten – med køer og ventetider – vil også undergrave legitimiteten til den offentlige helsetjenesten, og føre til en tosporet helsetjeneste der de ressurssterke kjøper seg ut av køen.

Ordningen med fritt behandlingsvalg ble vedtatt av Stortinget i april 2015 og reformen skal gradvis fases inn.Høyre mener løsningen for å sikre et offentlig finansiert helsetilbud som befolkningen har tillit til, er å styrke samarbeidet og partnerskapet mellom offentlig og privat sektor. Vi må hente ut de gode kvalitetene fra begge, for sammen å skape et bedre tilbud til pasientene.

Mange pasienter venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder. Fritt behandlingsvalg vil redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. I fritt sykehusvalg var det helseregionene som bestemte en kvote for hvor mange pasienter som kan behandles av private. I den nye ordningen under fritt behandlingsvalg vil pasienter kunne velge behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen, selv om kvoten som helseregionen har kjøpt, er brukt opp.

Fritt behandlingsvalg skal først innføres for pasienter innen rus- og psykisk helse. Forslaget ble sendt ut på høring i 2014, og innføringen starter i 2015. Reformen fritt behandlingsvalg består av tre elementer hvorav fritt behandlingsvalg er én dem. De to andre handler om å gi de offentlige sykehusene mer frihet til å øke sin aktivitet, og en strategi for økt og bedre bruk av anbud ved anskaffelser. Det er samspillet mellom disse elementene som gjør reformen så viktig i arbeidet for å redusere unødvendig venting og styrke pasientens rettigheter.

Les også: Bedre med fritt behandlingsvalg

Høyres løsninger:

  • slå sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg til én ordning, slik at pasienten får én liste å velge fra og én ordning å forholde seg til.
  • pasienten skal ha krav på å få brev om tidspunkt for oppmøte på sykehus eller behandlingssted innen 10 dager fra de har mottatt henvisning. I tillegg skal alle pasienter få en frist for når utredning eller behandling senest skal starte. Dersom sykehuset ser at de ikke klarer å overholde fristen, er det sykehuset og ikke pasienten som skal kontakte HELFO
  • innføre fritt behandlingsvalg på det offentliges regning, slik at den som trenger nødvendig helsehjelp, kan få et tilbud så raskt som mulig
  • stille krav om at sykehusene ved fastsettelse av medisinsk frist for behandling også fastsetter tid og sted for behandlingen. Sentrale helsemyndigheter (HELFO) gis ansvaret for at behandling blir gitt ved et annet sykehus dersom fristen ikke kan holdes ved det samme sykehuset

Har du spørsmål til Høyre om fritt behandlingsvalg som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.