Høyre har innført fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Innbyggerne er veldig fornøyd med ordningen, som gir dem mulighet for selv å bestemme hvem som skal komme hjem til dem for å bistå med praktiske gjøremål og stell. Høyre planlegger å utvide brukervalgsordningen til også å omfatte hjemmesykepleien.