Høyre vil styrke frivilligheten ved å gi organisasjonene bedre økonomiske rammer, og mindre regler, forbud og påbud. Frivilligheten har gått foran i å bygge velferdssamfunnet vårt, og stått for innovasjon innen helse, omsorg for barn, asylfeltet og rusfeltet.

Les også: Regjeringens frivillighetserklæring

Nordmenns deltakelse i frivillighet ligger helt i verdenstoppen. Dette er en av årsakene til at tilliten mennesker imellom er så høy i Norge. Denne tilliten bygger på møtene mellom mennesker i de små fellesskapene, enten det er i korpset, menigheten, fotballaget eller frivillighetssentralen.

Styrken i det norske demokratiet fremover vil tilsvare styrken i tilliten mellom mennesker, og mellom den enkelte og myndighetene. Høyre ønsker derfor en frivillighet som vokser nedenfra, uavhengig av statlig styring. Det er økende sosiale skiller mellom de nordmenn som deltar i frivillig arbeid, og de som ikke gjør det. Innholdet i det frivillige engasjementet har endret seg fra å være medlemskapsbasert til å bli aktivitetsbasert.

Når staten deler ut penger til frivilligheten, ligger det ofte føringer for hvilke aktiviteter som ønskes iverksatt. For at frivilligheten fremover skal kunne utvikle seg på egne premisser, må rammebetingelsene tilpasses en ny virkelighet. Frivilligheten må få større mulighet til å bli økonomisk uavhengig av staten.

Frivillige trenere og ledere for kor, korps, teatergrupper og andre frivillige fellesskap har et uvurderlig engasjement som er med på å organisere de lokale, gode fellesskapene rundt omkring i Kommune-Norge. For alle mammaer og pappaer, besteforeldre og andre frivillige som engasjerer seg i frivillige aktiviteter ligger mye av drivkraften nettopp i friheten til selv å velge interesseområde, organisering, og hvordan de vil delta og engasjere seg. Sammen utgjør disse menneskene frivillighetens grasrotbevegelse, deres innsats er selve drivkraften i norsk frivillighet, og kan ikke erstattes av det offentlige.

Les også: Forenkling for frivillige organisasjoner

Høyres løsninger:

  • bedre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner
  • øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner og utvide ordningen til også å omfatte lokale organisasjoner og prosjekter
  • gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med sikte på å redusere byråkrati og politisering
  • gi frivillige lag og organisasjoner mulighet til å drifte offentlige bygg som brukes til kultur, idrett eller andre frivillighetsformål
  • unngå for stramme føringer fra det offentlige, vi må ikke undergrave den personlige drivkraften hos hver enkelt
  • frivillighetsregisteret skal utvikles til å bli et nyttig og enkelt verktøy for de frivillige organisasjonene.Regjeringen har fjernet innmeldingsavgift til frivillighetsregisteret
  • mindre byråkrati og skjemavelde
  • mindre arbeidsgiveravgift og skatt på gaver
  • regjeringen har fra og med revidert nasjonalbudsjett for 2015 innført at herreløs arv skal gå til frivilligheten

Har du spørsmål til Høyre om frivilligheten som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.