– Det er helt klart at vi må gjøre noe. Og det er bare ett tiltak som gjelder: Åbygge flere boliger, sier Erna Solberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Derfor foreslår Høyre flere tiltak for å få fart på boligbyggingen.

– Vi ønsker for det første å samle ansvaret for alle plan- og bygningsregler under ett departement. Vi må finne en ny måte å drive boligpolitikk på, og strebe etter en mer helhetlig profil for å løse boligspørsmålet, mener Solberg.

Slik det er i dag er ansvaret for plan- og bygningsloven delt mellom Regional- og Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Høyre ønsker også enklere regelverk og raskere byggesaksbehandling.

– Dessuten vil vi redusere Fylkesmannens og andre statlige aktørers muligheter til å fremme innsigelser mot boligprosjekter. Vi mener slike innsigelser viker hemmende på boligbygging og lokal handlefrihet, slår Solberg fast.

Boligbygging og vei/banebygging må ses i sammenheng

Partiet ønsker også forpliktende avtaler mellom stat og kommune for å sikre raskere bygging av vei og kollektivtransport.

– I dag forsinker staten planprosesser. Vi ønsker at staten skal være en aktør som garanterer forutsigbarhet, noe som igjen gjør det mulig for de aktuelle regionene å planlegge langsiktig. Dessuten må vi begynne å se planene for boligbygging og kollektivutbygging i sammenheng, sier Solberg.

Politikeren er ikke i tvil om at dagens tempo i boligbygging, veibygging og utbygging av kollektivnettet ikke holder tritt med de demografiske endringene som ligger foran oss. Solberg viser til at få boliger øker presset, spesielt rundt de store byene, og presser også boligprisene til værs.

– Dette fører til at de med dårligst råd holdes utenfor boligmarkedet, og jeg mener at dette er en alvorlig velferdssvikt i Norge, sier Solberg.

Satsing på effektive transportløsninger vil åpne flere områder for boligbygging, og dermed lette presset på boligmarkedet. Dersom man sørger for god infrastruktur i pressområdene vil det bli lettere å ta seg fra et sted til et annet og dermed vil virke avlastende og prisutjevnende på boligmarkedet.

Les hele ANB saken: Frykter boligkrise

Høyres forslag for økt boligbygging