Færre endringer, full kompensasjon og lokal styring av veimidler

Endringene i regelverket for differensiert arbeidsgiveravgift betyr færre endringer og en full kompensasjon. De pengene som kommer inn på grunn av endringene skal komme befolkningen i Nord-Norge til gode gjennom en økt satsing på blant annet infrastruktur.

- Gjennom intens innsats har vi oppnådd et godt resultat innenfor de rammene som ligger i vedtaket fra juni i fjor. Dette viser at det hjelper å engasjere seg direkte mot Kommisjonen. Det er beklagelig at man fra norsk side ikke engasjerte seg i saken i fjor da det fortsatt var rom for å påvirke vedtaket. Saken illustrerer behovet for en mer aktiv europapolitikk, og viktigheten av tidlig involvering i europaspørsmål, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Staten skal i samarbeid med lokalt næringsliv og fylkeskommunene i Nord-Norge bestemme hvilke infrastruktur tiltak som skal prioriteres.

- For oss betyr dette at flere bedrifter og virksomheter fortsatt er med i ordningen, og at endringene blir fullt kompensert. Vi får tilbake krone for krone. Det skal også være et samarbeid om å hvilke infrastrukturtiltak man skal prioritere mellom staten, næringslivet i nord og fylkeskommunene i Nord-Norge, dette blir en viktig møteplass fremover, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen fra Nordland.

- Det er veldig viktig for Finnmark at vi får være med å bestemme over innretningen til infrastrukturtiltakene som er en del av kompensasjonen, sier stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra Finnmark.

- På de rødgrønnes vakt i juni 2013 falt vedtaket i EU som sendte en kjemperegning til spesielt vår nordlige landsdel. I dag viser den nye regjeringen at det nytter å ha en aktiv påvirkning mot EU og vi viser at regjeringen tar i bruk alle virkemidler for å kompensere landsdelen fullt ut. Vi får nå full kompensasjon, og en seier der de rødgrønne feilet, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms.

- Påstander om tapping av landsdelen blir i dag gjort til skamme. Den nye regjeringen viser nå at man ikke bare kompenserer landsdelen fullt ut, men investerer mer i nord. Tidligere økte bevilgninger til samferdsel blir i dag toppet med muligheten for ytterligere satsing etter vi har kompensert den enkelte bedrift så langt regelverket strekker, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen

Slik blir kompensasjonsordningen

Regjeringen foreslår følgende tiltak for å kompensere for EU sine sektorunntak i den differensierte arbeidsgiveravgiften:

  • Fribeløpsordninginnføres for alle sektorer som på grunn av EUs regionalstøtteregelverk ikke lenger får lavere arbeidsgiveravgift. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen. Fribeløpsordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.
  • Infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 milliarder kroner i perioden 2014-2018, hvorav 124 millioner kroner i 2014.
  • Kjøp av transporttjenester:Fylkeskommunene blir kompensert med 44 millioner kroner i 2014 for økte kostnader til kjøp av transporttjenester.
  • Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen.Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.
  • Basert på bl.a. brev av 2. juni 2014 fra EU-kommisjonen til norske myndigheter notifiserte norske myndigheter ordningen på nytt den 3. juni 2014. Unntakene for energi- og transportsektorene er her mindre omfattende enn i notifikasjonen som ble sendt i mars. Dette innebærer at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport, og utvinning av olje og gass likevel kan inngå i ordningen.

Les mer om hvordan ordningene blir og få svar på spørsmål på Finansdepartementets hjemmeside.