Av stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H)

Høyre er veldig glad for at fylkesordførerne på Østlandet finner sammen på tvers av partigrensene og legger et felles press på regjeringen for å få fortgang i utbyggingen av InterCity-trianglet Lillehammer, Oslo, Skien og Halden. Høyre har lenge tatt til orde for en økt satsning på jernbane – en satsning som har uteblitt med de rødgrønne ved spakene. Dette til tross for at regjeringen har sittet med rent flertall i stortinget i sju år og i løpet av disse sju årene har hatt 251 mrd mer oljepenger å rutte med enn den borgerlige regjeringen mellom 2001 og 2005. Med et velfungerende kollektivtilbud vil folk, som bor i distriktene og jobber i byen eller omvendt, raskt og trygt kunne komme seg til og fra jobb, og man vil få et alternativ til å stå i kø. Dette er en nøkkel til å løse klima-, bolig-, transport-, og samferdselsutfordringene vi står over for. Foreløpig ligger nøkkelen til løsningen godt gjemt i skuffen til finansministeren.

Klima og miljø

Et av de viktigste tiltakene som kan løse vår tids største utfordring, klimaproblemet, er å få på plass et effektivt, godt og konkurransedyktig kollektivtilbud. Og folk er glad i å ta tog, så lenge det er et togtilbud som er raskt, effektivt og til å stole på. Dette har Høyre sett. Derfor ønsket vi å forplikte regjeringspartiene, gjennom forhandlingene i Klimaforliket, til å komme med tydelige og klare føringer for Intercity-triangelet. Disse forpliktelsene var ikke de rødgrønne partiene rede til å ta, men vi fikk i stand et kompromiss. Det har over lengre tid vært bred politisk enighet om ambisjonene om et fullgodt InterCity-triangel. Men, som fylkeslederne så forbilledlig påpeker, må store ord nå omsettes i handling - og Høyre er klar til å ta fatt på utfordringen.

Penger nok

Da handlingsregelen ble innført i 2001, innebar dette klare prinsipper for hva pengene skulle gå til. Et bredt flertall i finanskomitéens innstilling fra 2001 var enige om at den økte bruken av petroleumsmidler skulle rettes mot å heve vekstevnen i norsk økonomi, gjennom systematiske prioriteringer av utdanning, forskning og infrastruktur. Regjeringen har ikke klart å levere en økonomisk politikk som følger disse prinsippene. Dette er en sterkt medvirkende årsak til at Norge nå har havnet i bakleksa på samferdselsområdet.

Effektivisering

Fylkeslederne oppfordrer fylker og kommuner til ikke å la lokale reguleringer stå i veien for jernbaneutbyggingen. Denne oppfordringen kan vi stille oss bak. Samtidig må staten ta initiativ til mindre byråkratiske og mer effektive og helhetlige planprosesser. Vi kan ikke leve med at kommunale, fylkeskommunale og private innsigelser av ulik karakter, i ulik rekkefølge, skal bremse nødvendig utbygging av vei og bane. I tillegg må selve utbyggingen gjøres mer effektiv. Høyres løsning er utbygging gjennom bruk av metoden offentlig-privat samarbeid (OPS). Dette gir forutsigbar finansiering, rask gjennomføring av en privat utbygger samt en garanti for plettfritt vedlikehold. Alle gode krefter må hjelpe til i InterCity-utbyggingen, og med Høyres løsninger vil det ta kortere tid før vi kan finne frem norske flagg, hornmusikk og en saks til å klippe den røde snoren.