Omfanget er dobbelt så høyt blant studenter som normalbefolkningen i samme aldersgruppe, og dobbelt så høy blant kvinner enn for menn.

— Mange unge studenter opplever et stort gap mellom forventninger og krav til livet, og livet slik det faktisk utspiller seg. Det påvirker og utfordrer den mentale helsen vår, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone W. Trøen.

— God helse handler både om fysiske og psykiske forutsetninger. I perioder opplever vi alle følelse av ensomhet, savn, stress eller håpløshet. For noen studenter blir disse følelsene ekstra sterke, fordi man har flyttet vekk fra sin familie og venner, og skal finne rotfeste for en periode på et helt nytt sted, fortsetter hun.

Undersøkelsen viser videre at bare om lag 1/3 av de med alvorlige psykiske symptomplager har søkt hjelp siste år. Hver 10. student oppgir at de har et svakt sosialt nettverk, og menn rapporterer i større grad at de er ensomme. Samtidig viser undersøkelsen at majoriteten av studentene trives, og de fleste rapporterer at de mestrer studiehverdagen og opplever studiene som meningsfulle.

— Det gjøres mye bra helsearbeid i de ulike studentorganisasjonene og studentsamskipnadene. Et godt helsetilbud som er tilgjengelig i studietiden er viktig, og det er viktig at også studenter på mindre utdanningsinstitusjoner har et godt helsetilbud tilgjengelig, sier Trøen.

Høyre ønsker en tydeligere satsing på psykisk helse i årene fremover. Tidlig innsats og god forebygging starter allerede i barne- og ungdomsårene. Skolehelsetjenesten er det viktigste lavterskeltilbudet vi har, og her skal det satses mer i årene fremover fra regjeringen. Trøen vet hva hun vil prioritere høyest:

— Vi må sørge for å gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig og relevant også for gutter. Gutter, som jenter, opplever perioder hvor en strever med følelsesmessige vansker. Noen ganger holder det å snakke med en venn, men andre ganger kan en samtale med en fagperson være viktig og riktig. Da må vi sørge for at helsesøsters dør virker like åpen for gutter som for jenter, sier hun.

Den viktigste faktoren for å forebygge ensomhet blant studenter er antakelig å ha et sosialt nettverk på sitt nye studiested.

—Studentorganisasjonene og felleskapet her kan være et slikt, men uavhengig av hvor en finner sitt felleskap, det viktigste er at man finner noen å føle tilhørighet og samhold med. Den gode samtalen med en venn kan forebygge at små problemer vokser til store utfordringer, sier Trøen

Høyre er glad for at undersøkelsen setter lys på en del av de utfordringer vi møter når det gjelder unge menneskers psykiske helse. Den gir et viktig bidrag til Høyres satsning på det forebyggende arbeid som foregår både i kommunen, og i studenthelsetjenesten.