- Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk, og de to prosjektene vil være nyttig for videre arbeid med dokumentasjon av norsk tegnspråk. Det er viktig at man kommer i gang med de to prosjektene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Høgskolen i Oslo og Akershus får kr 250 000 til å starte arbeidet med å bygge opp et norsk tegnspråkkorpus. Norges Døveforbund får kr 100 000 til å utvikle tiltak for dokumentasjon og opplæring i norsk tegnspråkgrammatikk.

- Det er gledelig at Høgskolen i Oslo og Akershus har tatt initiativ til å komme videre med korpusarbeid for norsk tegnspråk, og at det allerede er etablert kontakt med Nasjonalbiblioteket i dette arbeidet, sier Widvey.

Et korpus er en tekstsamling som kan danne grunnlag for forsknings- og utviklings-arbeid, som i neste omgang kan ha en rekke ulike praktiske anvendelsesområder. Med tekstsamlinger menes i tegnspråksammenheng innspilte videoer av tegnspråk i praktisk bruk, både monologer og dialoger.

Korpusarbeid med tegnspråk for forsknings- og andre dokumentasjonsformål er kommet i gang både i de øvrige nordiske land og i en rekke andre land, og det er et savn at en henger noe etter i Norge.

- I samfunnet er det lite kunnskap om tegnspråk nettopp som fullverdig språk. Også blant tegnspråkbrukere selv kan det være mange som ikke er seg bevisst at tegnspråk har grammatiske regler på lik linje med et hvilket som helst annet språk, sier Widvey.

- Norges Døveforbunds grammatikkprosjekt vil derfor være viktig ikke bare for å skape økt innsikt i tegnspråkets oppbygning, men også for å heve dets status både blant tegnspråkbrukere selv og i samfunnet for øvrig, legger hun til.