LO la torsdag frem svarene de har fått gjennom en spørreundersøkelse fra alle partiene på Stortinget. Undersøkelsen skal ifølge LO-lederen legitimere LOs valgkamparbeid for de rødgrønne.

Se en fullstendig oversikt over LOs spørsmål og Høyres svar nederst i denne saken.

- Det sier litt at Rødt topper listen. LO har av en eller annen grunn stilt få spørsmål om verdiskapning, industri, forskning og energi, sier Røe Isaksen og fortsetter:

- Resultatene er også skjevt presentert, for eksempel får de ikke frem at Høyre vil beholde skattefradraget for fagorganiserte. Ledelsen i LO driver valgkamp for Ap.

Høyre er opptatt av er et velfungerende og godt trepartssamarbeid. Og historien viser at samarbeidet med både LO og fagbevegelsen for øvrig er godt når vi sitter i regjering.

En oversikt fra SSB over antallet streikedager siden 2000 viser at konfliktnivået i norske arbeidsliv er over dobbelt så høyt under regjeringer der Ap har deltatt, sammenliknet med perioden da Høyre var i regjering sist.

- Når en fjerdedel av LOs medlemmer sier de vil stemme Høyre så er det et viktig signal. Dessuten er LO er proff organisasjon som representerer sine medlemmer overfor regjeringen uansett hvilken farge den har. Vi ser derfor frem til et godt og konstruktivt samarbeid med LO og alle de andre organisasjonene i arbeidslivet dersom det blir et regjeringsskifte til høsten, sier Røe Isaksen.

I denne oversikten er tallene for partallsår og oddetallsår slått sammen, siden de fleste arbeidskonflikter finner sted i partallsår da det er hovedoppgjør:

Her er tallene:


Kilde: SSB.

Svar på LOs 45 spørsmål:

1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?

Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren.

2. Øke dagpengesatsen for de ledige?

Høyre mener dagpengesatsen er på et forsvarlig nivå i dag, og har ikke foreslått å endre den.

3. Arbeide for en heltidskultur i arbeidslivet ved å støtte og sikre vedtaket om at deltidsansatte har krav på ansettelse etter hvor mye de faktisk har arbeidet i det siste året?

Høyre vil arbeide for en heltidskultur, og mener det er rimelig at man får den stillingsprosenten man reelt sett arbeider over tid. Men Høyre støtter ikke regjeringens forslag om å kun gi ansatte rett til den ekstra ubekvemme arbeidstiden man jobber, fordi det risikerer å låse ansatte til ubekvemme arbeidstider og å skape et B-lag i arbeidslivet. Høyre vil ha en lengre beregningsperiode enn 12 måneder, men til gjengjeld gi de ansatte rett til en fullverdig stillingsbrøk.

4. Sikre at alle under 25 år får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en ledighetsperiode på 3 måneder?

Høyre vil prioritere unge i NAV og tiltakssystemet, og vi mener det må være klare frister som i dag. For øvrig er det verdt å merke at den såkalte ungdomsgarantien slett ikke sikrer unge et tilbud, men blir brutt i svært mange tilfeller. Høyre er bekymret over økende ungdomsledighet og det raskt økende antallet unge uføre. Vi har derfor foreslått flere tiltak for å motvirke denne trenden, blant annet gjennom en langt sterkere prioritering av unge i Nav og i tiltakssystemet, og gjennom systematisk arbeid mot drop out-problematikk.

5. Garantere at staten fortsatt skal være med på spleiselaget i den tariffestede AFP-ordningen?

Høyre er en part i pensjonsforliket og har derfor også forpliktet seg til AFP-ordningen i privat sektor.

6. Beholde dagens sykelønnsordning uendret?

Høyre vil videreføre dagens sykelønnsordning med 100 prosents kompensasjon i 12 måneder.

7. Videreføre og forsterke IA-avtalen?

Høyre vil videreføre og forsterke IA-avtalen.

8. Si nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester?

Konkurranseutsetting er et virkemiddel som i svært mange tilfeller kan være formålstjenlig. Høyre vil derfor ikke utelukke bruk av dette virkemiddelet for å sikre velferdstilbud av høyest mulig kvalitet. Det understrekes at det er kommunene som leverer de fleste velferdstjenestene, og at det vil være opp til kommunene om deres tjenester konkurranseutsettes eller ikke.

9. Si nei til OPS (offentlig-privat samarbeid) ved utbygging av vei, jernbane, sykehus mv.?

Høyre vil bruke offentlig-privat samarbeid fordi det gir mye raskere utbygging av vei og jernbane. OPS gir også en garanti for skikkelig vedlikehold av bygninger, og er derfor en attraktiv totalpakke.

10. At alle anbudsutselttelse skal omfattes av reglene for virksomhetsoverdragelse?

Etter Høyres oppfatning ivaretas arbeidstagers interesser på en god måte i lovens gjeldende bestemmelser.

11. Motvirke at bruk av anbud i offentlig sektor svekker ansattes pensjonsvilkår?

Det grunnleggende problemet er at pensjonssystemene i privat og offentlig sektor er så forskjellige, og derfor «låser» ansatte til én sektor. Høyre vil derfor i samarbeid med partene i arbeidslivet arbeide for å få et mer enhetlig pensjonssystem i privat og offentlig sektor.

12. Forsterke dagens arbeidsmiljølov, slik at vernet mot natt- og helgearbeid også vil omfatte varehandelen?

Høyre mener dagens begrensning av søndagsåpne butikker, den såkalte Brustad-bua, er utdatert og uhensiktsmessig. Høyre vil tillate butikker å holde åpent på søndager. Samtidig vil vi sammen med partene i arbeidslivet vurdere hvorvidt de butikkansatte da er omfattet av et tilstrekkelig godt lovverk når det gjelder arbeid om natten og i helgen.

13. Sikre arbeidsmiljølovens bestemmelser, som forutsetter at de mest avvikende arbeidstidsordningene krever avtale med fagforeninger med innstillingsrett?

Høyre mener fagforeninger med innstillingsrett bør beholde muligheten til å gi dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Vi mener i tillegg at Arbeidstilsynet bør få samme dispensasjonsadgang.

14. Utvide ordningen med regionale verneombud?

Høyre vil ikke utvide dagens ordning med regionale verneombud.

15. Beholde dagens vilkår for adgangen til midlertidige ansettelser?

Dagens arbeidsmiljølov slår fast at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og Høyre ønsker å beholde dette prinsippet. Høyre vil samtidig ha en forsiktig oppmyktning av adgangen til midlertidige ansettelser sammenlignet med dagens regelverk. I praksis foreslår vi at også private arbeidsgivere skal få den samme muligheten til å ansette midlertidig som staten i dag har. Samtidig vil vi sikre at arbeidsmiljølovens begrensning på maksimalt fire års midlertidighet før fast ansettelse, ikke svekkes.

16. At norske lønns- og arbeidsvilkår legges til grunn for alt arbeid som utføres i Norge, herunder luftfarten, på norsk sokkel og i norsk territorialfarvann?

Høyre ønsker at det skal være norske arbeidsvilkår i Norge, det inkluderer også prinsippene i det norske systemet for at lønnsdannelse i skjer mellom partene. Når det gjelder de konkrete områdene som nevnes, vil Høyre vurdere i hver enkelt sak hvorvidt spesielle tiltak er nødvendig for å sikre en rettferdig og rimelig konkurransesituasjon. Vi vil samtidig understreke at Norge også må forholde seg til internasjonale avtaler som EØS-avtalen og havrettskonvensjonen.

17. Videreføre bransjeprogrammene for å bekjempe sosial dumping?

Høyre vil videreføre og styrke bransjeprogrammene for å bekjempe sosial dumping.

18. Støtte ordningen med solidaransvar?

Høyre har ikke støttet ordningen med solidaransvar, men har ikke forslått ordningen reversert etter at den ble innført.

19. Støtte ordningen med kollektiv søksmålsrett?

Høyre er enige med Advokatforeningen og en rekke andre høringsinstanser og mener kollektiv søksmålsrett er et brudd på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Høyre støtter derfor ikke dette.

20. Forsvare allmenngjøringsordningen?

Allmenngjøringsordningen står trygt med Høyre i regjering, slik den også gjorde i perioden 2001 til 2005.

21. At dokumentasjonskravene for allmenngjøring må gjøres enklere?

Høyre mener allmenngjøring er en alvorlig inngripen i den frie lønnsdannelsen mellom partene i arbeidslivet, og mener derfor det er et tiltak som bør forbeholdes tilfeller der sosial dumping er godt dokumentert. Høyre støtter derfor ikke en senkning av dokumentasjonskravene.

22. At allmenngjøringsvedtakene må få lengre varighet enn to år?

Høyre mener allmenngjøring er et alvorlig inngripen i den frie lønnsdannelsen mellom partene i arbeidslivet, og mener derfor at en bransje ikke bør allmenngjøres lenger enn nødvendig. Høyre støttet derfor ikke en utvidelse av allmenngjøringsvedtakene.

23. Si nei til nasjonal minstelønn?

Høyre mener lønnsdannelsen bør skje mellom frie parter i arbeidslivet og ikke settes politisk. Høyre sier derfor klart og tydelig nei til nasjonal minstelønn.

24. Forsterke godkjenningsordningen for bemanningsselskaper?

Høyre vil ha en seriøs bemanningsbransje, derfor stemte vi for vikarbyrådirektivet. Det er nå en rekke tiltak på plass for å kontrollere bransjen, og Høyre vil se hvordan disse tiltakene virker før vi vurderer nye tiltak. Vi er ikke motstandere av nye tiltak dersom det er nødvendig, men mener at tiltak må ta hensyn til både næringslivet og til arbeidstakerne.

25. Innføre strengere kontroll med bemanningsselskaper?

Se svar 24.

26. At bemanningsselskaper som gjentatt eller grovt bryter reglene skal slettes fra registeret?

Høyre vil vurdere strengere sanksjoner for de mest useriøse aktørene.

27. Ytterligere styrke Husbankens rolle som et virkemiddel i den sosiale boligpolitikken?

Ja.

28. Forsvare landsomfattende tariffavtaler?

Høyre mener spørsmålet om tariffavtaler bør være opp til arbeidslivets frie parter.

29. Forsvare den sentrale lønnsdannelsen?

Høyre støtter i hovedtrekk dagens system for lønnsdannelse, men vi ønsker at en noe større andel av lønnsdannelsen i offentlig sektor skal skje lokalt.

30. Gå imot begrensninger i streikeretten?

Både streik og lockout er legitime virkemidler. Høyre støtter ikke begrensninger i streikeretten.

31. Utvide fagforeningsfradraget?

Høyre vil videreføre fagforeningsfradraget på dagens nivå.

32. Beholde dagens privatskolelov og styrke den offentlige fellesskolen?

Høyres hovedsatsing i skolepolitikken er å styrke den offentlige skolen slik at alle elever lærer de ferdighetene de trenger for å kunne skape seg den fremtiden de selv ønsker. Høyre vil gjeninnføre en lov om friskoler der kravet til formål erstattes med et krav til innhold og kvalitet. Friskoler skal ikke kunne betale utbytte til eierne.

33. Støtte kravet om lovfestet rett til læreplass?

Høyre vil øke lærlingtilskuddet og innføre mer ambisiøse måltall for offentlige virksomheters inntak av lærlinger, men støtter ikke en lovfesting av rett til læreplass. En slik lovfesting bidrar ikke til å skaffe flere læreplasser, og er ikke et hensiktsmessig virkemiddel.

34. Støtte kravet om bedre studiefinansiering?

Høyre vil at norsk ungdom skal kunne ta høyere utdanning uavhengig av bakgrunn, økonomi eller bosted, og vil gi studentene en reell mulighet til å kunne konsentrere seg om å være student. Høyre vil derfor heve inntektstaket for studenter og regulere studiestøtten i tråd med pris- og kostnadsveksten.

35. Ikke innføre ordninger for direkte statlig stykkprisfinansiering ved kommersielle, private sykehus?

Høyre ønsker ikke en direkte, statlig stykkprisfinansiering. All behandling for offentlig regning hos private og ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten vil komme på bakgrunn av en rett til behandling fra fastlegen eller offentlig spesialist. Høyre ønsker fritt behandlingsvalg, der prisen fastsettes som en statlig takst, men der det ikke er kvoter på antall behandlinger. Som i dag vil det være helseforetakene som får penger for pasienter de behandler. Offentlige sykehus vil ha høyere takster for behandlinger enn private, fordi offentlige sykehus tar ansvar for utvikling, forskning og utdanning.

36. Styrke kommuneøkonomien?

Ja, Høyre vil styrke kommuneøkonomien.

37. Sikre folkevalgt innflytelse lokalt og regionalt på sykehusene?

Høyre ønsker å avvikle de regionale helseforetakene og flytte mer makt til de lokale helseforetakene. Det er i overkant av 20 sykehus (HF) i Norge. Vi ønsker å gjøre dem mer selvstendige. Når Stortinget har trukket opp rammene gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan, vil sykehusene drive virksomheten innenfor denne.

38. Styrke kommunehelsetjenesten?

Høyre vil ha et kompetanseløft i pleie- og omsorgssektoren og ved å innføre kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgsloven, krav til legedekning på sykehjem og likestille lønnsvilkårene mellom sykehjemsleger og sykehusleger. Vi vil etablere en forpliktende nasjonal opptrappingsplan for habilitering- og rehabiliteringsfeltet, og styrke helsesøster, skolehelse- og helsestasjonsvirksomheten i kommunene. Videre vil vi sørge for flere allmenpsykologer i kommunene.

39. Opprettholde det statlige eierskapet på dagens nivå?

Ja, Høyre vil ha et ansvarlig og profesjonelt statlig eierskap. Nivået skal tilpasses behovet. I dagens situasjon er det riktig å redusere eierskapet i noen selskaper, som f.eks. SAS. I selskaper som Hydro, Yara og DNB vil Høyre beholde statlig eierskap på dagens nivåer.

40. Sikre det sterke offentlige eierskapet til vannkraften og 100% statlig eie av Statnett og Statkraft?

Ja. Høyre støtter dagens ordning, den såkalte konsolideringsmodellen, med nasjonalt eierskap til utnyttelse av vannkraftressursene. Statnett og Statkrafts virksomhet i Norge skal være 100 prosent offentlig eiet, men selskapene skal som i dag ha tilgang til å bruke ekstern finansiering ved enkeltprosjekter.

41. Beholde statens eierandel i Statoil?

Høyre vil beholde et sterkt statlig eierskap av Statoil og bruke dette til å sikre lokal forankring og norsk hovedkontor.

42. Støtte etablering av et nytt statlig strategisk eierskapsinstrument som kan bidra til å sikre norsk eierskap i eksisterende bedrifter?

Høyre vil sikre det strategiske, norske eierskapet til norske bedrifter ved å legge til rette for sterkere private eiermiljø i alle deler av landet.

43. Forsvare og forsterke nettolønnsordningen for sjøfolk for å hindre utflagging?

Høyre vil forsvare en nettolønnsordning som i større grad bidrar til å utvikle og løfte maritim kompetanse. Ved at ordningen rettes inn mot personell med maritime oppgaver, kan norsk flagg kan bli mer attraktivt.

44. Støtte innføring av en ny lov om god handelsskikk i varehandelen?

Dersom loven ikke betyr en unødvendig byråkratisering av dagligvarebransjen eller svekker konkurransen, vil det være aktuelt for Høyre å støtte en slik lov. Vi må imidlertid kjenne innholdet i loven først, og regjeringen har ikke lagt den frem ennå.

45. Støtte klimaforliket?

Høyre er en del av klimaforliket og støtter det.