Avfiskeriminister Elisabeth Aspaker, publisert i Nationen og Nordlys

Arbeidet med å utviklemorgendagens havbruksnæringer i full gang. Regjeringen harlansert flere forslag som nå er utepå høring og bør kunnedanne grunnlag for debattog innspill.

Verdens matvareorganisasjon(FAO) harberegnet at densamlede produksjonenavmat må økesmed 60 prosentfrem mot 2050 forå holde tritt med befolkningsøkningenog atden største vekstenmå komme fraoppdrett.

Norge sender31 millionersjømatmåltiderut i verden hver dag.Det gjør oss til en stor, global matprodusent,og til en stor bidragsyterav kunnskap. Norsk havbruksnæringligger i verdenstoppennår det gjelder kunnskapsbasertutvikling, alt fra teknologiog dyrevelferd. Ett eksempel erutvikling av vaksiner som harredusert antibiotikabruken til etminimum.

Havbruksnæringen har et stortpotensial. Det internasjonalemarkedet er voksende, og laksenog vår kompetanse til å produseresjømat er et konkurransefortrinnsom vi skal bygge videre på.Samtidig er det heltklart for denne regjeringenat havbruksnæringenmå utviklesinnenfor bærekraftigrammer.

All matproduksjonsetter fotavtrykki naturen.Spørsmålet erhva som er akseptabelmiljøpåvirkning oghvordan vi kan forenebærekraftmed forutsigbarvekst.

Jeg meneret viktig, overordnetgrep framovervil være å dele kysten inn isoner. Miljøsituasjonen variererfra område til område. Ser vi foreksempel på lus, er det store variasjoner.Noen steder er lusenivåeneuakseptabelt høye, mensandre steder er ikke lus noe stortproblem. Jeg mener det er nødvendigå knytte vekst til hva somer miljøsituasjonen lokalt.

En måte å gjøre dette på, er åinnføre en handlingsregel. Detteer en helt ny måte å knytte veksttil hva som er bærekraftig forsvarligi et område. Handlingsreglener som et trafikklys. Lyser detgrønt, kan vekst tillates. Gult lysbetyr status quo, mens ved rødtlys må produksjonen reduseres.

Dette vil gi forutsigbarhet for denenkelte oppdretter og samtidigmotivere aktørene til å reduseregraden av miljøpåvirkning i egetproduksjonsområde. Men hvaskal styre trafikklyset? Lusenivåkan være en egnet indikator fordidet er nær sammenheng mellomlus og antall laks. Er det andremiljøpåvirkninger som også børinngå i en slik handlingsregel?Her vil regjeringen ha innspill.

Utfordringen med rømt laksbør vi trolig løse på andre måter.Et forslag om at utfisking av rømtlaks er nå på høring og vil kunnetre i kraft allerede I 2015. Dette vilvære en obligatorisk ordning dernæringen bærer også det økonomiskeansvaret for å rydde oppetter seg.