En god skole er en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Høyre vil at alle barn og unge skal få mulighet til å delta aktivt og bruke sine evner. Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst. Høyres mål er å skape en skole som tar vare på lærelysten, og som ser den enkeltes behov og muligheter.

I dag er det slik at mange elever ikke møter nok utfordringer og lærer nok i løpet av grunnskolen. Høyre vil derfor satse på tidlig innsats, mer tilpasset opplæring – og det som er viktigst i skolen: lesing, skriving og regning. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

En god lærer er avgjørende for elevenes læring. Høyre mener at vi ikke kan realisere ambisjonene våre for skolen uten faglig sterke og kvalifiserte lærere. Derfor vil vi øke ambisjonene for etter- og videreutdanning av lærere og styrke lærerutdanningen.

Høyre vil tillate differensiert undervisning når det er pedagogisk begrunnet. Elevene skal imidlertid ikke deles inn permanent etter faglig nivå.

Høyre ønsker åpenhet om resultatene i skolen. For å kunne satse på kunnskap i skolen må vi ha kunnskap om skolen. Foreldre og elever må sikres god informasjon om skolen de velger. Derfor vil Høyre videreføre nasjonale prøver og sikre at resultatene blir offentlige. Nasjonale prøver er et viktig verktøy for lærere og skoleeiere for å gjøre undervisningen enda bedre. Høsten 2014 ble resultatene på nasjonale prøver offentliggjort på skolenivå. I forbindelse med gjennomføringen av nasjonale prøver i 2014 ble det tatt tre nye grep for å gjøre prøvene til et enda bedre verktøy:

 1. Det blir mulig å måle skolers og kommuners utvikling over tid og se trender, tidligere har man ikke kunnet sammenlikne resultater fra et år til et annet.
 2. Lærerne får et nytt digitalt verktøy som gjør det lettere, raskere og bedre å sette seg inn i resultatene og å følge opp enkeltelever.
 3. Resultater fra enkeltskoler blir publisert på Skoleporten, men det legges ikke til rette for rangering og resultater fra skoler med få elever blir ikke publisert.

Realfagskompetanse er en viktig drivkraft for forskning og nyskaping, og avgjørende for landets konkurransekraft. Fra internasjonale undersøkelser vet vi at norske elever henger etter i realfagene. Høyre mener derfor at det må tas et krafttak for å stimulere elevenes interesse for disse fagene. Behovet for dette demonstrerer også siste PISA-rapport.

I 2015 vil regjeringen lansere en ny nasjonal realfagsstrategi. Strategien skal både bidra til å heve det generelle kompetansenivået i realfag og få flere elever til å prestere på de høyeste nivåene. Som en del av arbeidet med denne strategien foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2015 20 mill. kroner til et ordning med realfagskommuner. Realfagskommunene skal senere fungere som veiledere for andre kommuner. Målet er at denne ordningen skal bidra til god erfaringsutveksling mellom kommunene om hvordan styrke realfagsundervisningen i skolen.

Ungdomsskolen skal sikre at elevene tilegner seg de nødvendige ferdighetene for å kunne lykkes med den videregående opplæringen de søker seg til etter grunnskolen. Forskning viser at elevenes motivasjon daler gjennom hele ungdomsskolen og er på sitt laveste i 10. klasse. Flere elever skal oppleve mestring på ungdomstrinnet og motiveres til videre utdanning.

Skolefritidsordningen (SFO) er et kommunalt ansvar, og det er opp til hver enkelt kommune å bestemme innhold og organisering.. Oslo er et godt eksempel, der SFO heter Aktivitetsskolen og hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer som sikrer en samordning av skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid.

Høyres løsninger:

 • prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet – tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte
 • kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå
 • sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing
 • styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp
 • gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen
 • innføre læringsmål for alle trinn, slik at elever, lærere og foreldre vet hva elevene forventes å ha lært på hvert årstrinn
 • innføre skriftlig avgangseksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever på 10. trinn
 • etablere en teknologisk skolesekk etter mønster av den kulturelle skolesekken
 • styrke de regionale vitensentrene og satse på videreutdanning av realfagslærere og en seniorpolitikk som motiverer eldre, erfarne realfagslærere til å fortsette i skolen
 • gi alle elever mulighet til å ta fag på et høyere nivå når de er kvalifisert for det
 • norsk skole må ruste elevene bedre i møte med en globalisert verden, og språkopplæringen i skolen må derfor styrkes
 • gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamens- og standpunktkarakterer for å komme inn på ønsket videregående opplæring

Har du spørsmål til Høyre om grunnskolen som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.