Høyre foreslo å sette av 3 000 plasser til dette formålet i sitt alternative budsjett for 2011.

– Det er noen gode og konstruktive tiltak i planen, og jeg er spesielt glad for at regjeringen har fulgt opp Høyres forslag om å bedre tilretteleggingsgarantien for arbeidsgivere. Også en styrking av funksjonsassistentordningen er et positivt tiltak. Men dessverre er dette puslete sammenliknet med forventningene departementet har skapt, og sammenliknet med de utfordringene man står ovenfor, sier Graham.

– Jeg er dessuten skuffet over at planen ikke inneholder flere konkrete tiltak. Det er synd man fortsatt ikke har kommet lenger i utviklingen av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, og at man ennå ikke har gjort ordningen med arbeids- og utdanningsreiser permanent, selv etter ti år med forsøk, sier Graham.

– Åfå funksjonshemmede ut i arbeidslivet er en investering i fremtiden, og et bidrag til å gjøre den norske modellen mer bærekraftig i tiårene som kommer. Jeg er glad regjeringen nå vil gjøre noe på dette feltet, men jeg vil understreke at handlingsplanen ikke er slutten på en prosess, men starten på en. Det er avgjørende at de gode intensjonene følges opp og implementeres, avslutter SylviGraham.