BT hadde lørdag et oppslagom at Høyre «åpner for brukav ekstra oljekroner», hvordet fremstår som at jeg villegge bort handlingsregelen.Det er ikke riktig, og det jegforsøkte å formidle er detmotsatte: Høyre står fast påhandlingsregelen, men ikkebare på den delen som gjeldernivå på oljepengebruken.

Like viktige er den delen avhandlingsregelen som gjelderhva pengene brukes til.Handlingsregelen fremstilles oftesom et tall som er hugget i sten,tallet 4 prosent av Statens pensjonsfond.

Jeg forsøkte overforBT å få frem at nivået på oljepengebrukenskal tilpasses denøkonomiske situasjonen, og inoen situasjoner tilsier det atvi bare skal bruke 3,6 prosentav «Oljefondet», mens det i ensituasjon med lav aktivitet iøkonomien kan være helt greitå bruke 4,1 prosent. BT har regnetut at forskjellen utgjør 22milliarder kroner, og det synliggjørat vi har et stort handlingsromfor å håndtere varierendeøkonomisk utvikling ogdrive motkonjunkturpolitikk.

Slik har handlingsregelen blittpraktisert både av Bondevik IIregjeringenog av Stoltenberg IIregjeringen.Da handlingsregelen ble vedtatti Stortinget i 2001 var det bredenighet om at det økte handlingsrommetsom oljepengeneville gi, skulle brukes til åskape større økonomisk vekst.

Det ble pekt på at investeringeri kunnskap, infrastrukturog vekstfremmende skattelettelserer særlig egnet til å skapevarig vekst. Denne delen avhandlingsregelen har Arbeiderpartieti det alt vesentligeforlatt etter at de gikk i regjeringmed SV.

Sentralbanksjefensier at oljepengene i stedeter brukt til å øke utgiftene påen rekke områder, og at prioriteringav tiltak som styrkerproduktiviteten og vekstevnenpå lengre sikt har kommet ibakgrunnen.

Alle de borgerlige partiene erenige om at en ny regjering skalprioritere at veksten i handlingsrommeti større grad skal gå tilvekstfremmende tiltak, slikogså Stoltenberg mente for 12år siden.