Regjeringen redegjorde for sin helomvending i saken om utbytteregler for barnehagene 25. oktober. Halvorsen måtte trekke tilbake det opprinnelige forslaget hun la frem i 2010 etter massive protester fra de private barnehagene.

- Staten bruker omlag 28 mrd i året på barnehager og da skal vi også kunne stille rimelige krav til at pengene blir brukt på en forsvarlig måte, sier Helleland.

Om lag halvparten av alle barn går i en privat barnehage og om lag halvparten av barnehagene er private.

- Uten de private barnehagene ville regjeringen aldri ha oppnådd målet om full barnehagedekning, sier Helleland som mener det er på tide at de private barnehagene får den anerkjennelsen de fortjener.

- Det er viktig at vi har et regelverk som likebehandler barnehagene og som gir barnehageeierne langsiktige og gode rammebetingelser. Dette forslaget bidrar til å gi mer forutsigbarhet for de private barnehagene, selv om det har tatt lang tid å få disse avklaringene på plass, sier Helleland.

Få endringer fra dagens praksis

Barnehage.no har gått igjennom forslaget om skriver følgende:

”I det nye forslaget stiller kunnskapsministeren krav til dokumentasjon på at tilskuddene går til barn og ansatte i barnehagene før et eventuelt utbytte kan tas ut. Det innebærer at personalkostnadene ikke skal være vesentlig lavere enn det kommunen har i sine barnehager, samt at man ved hjelp av dokumentasjon skal påse at utgiftene knyttet til drift ligger rundt markedspris, og ikke skrues kunstig høyt. Samtidig vil Halvorsen føre kontroll med at eiere og styret ikke tar ut unormalt høy lønn og styrehonorarer. Den eneste forskjellen for de private barnehagene er at de må skaffe seg en revisor.”

- Det har de fleste allerede i dag, sier administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund Arild Olsen til barnehage.no.