I tillegg skal ikke arbeidsgiver kunne sette bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år.Endringen er viktig i et langsiktig perspektiv, og for den enkelte arbeidstaker.

- Et viktig overordnet mål for regjeringen er å skape et arbeidsliv for alle, der seniorer ikke diskrimineres. Økt levealder og bedre helse gir den enkelte bedre muligheter for å jobbe lenger. Samtidig har samfunnet behov for flere arbeidstakere, både for å dekke et arbeidskraftbehov, og for å finansiere pensjonskostnadene, sier leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kambe.

Høyre-Frp-regjeringens intensjon er å øke aldersgrensen til 75 år. I første omgang ønsker regjeringen å øke til 72 år, og et partssammensatt utvalg vil gjennomgå velferdsordningene som er relevant for denne gruppen. Målet er å finne ut hvordan disse ordningene best kan innrettes før aldergrensene heves ytterligere.

I dag kan arbeidsgiver si opp ansatte uten annen begrunnelse enn at arbeidstaker har fylt 70 år. Mange bedrifter har i tillegg intern aldersgrense på 67 år. Med regjeringens forslag vil ikke de bedriftsinterne aldersgrensene kunne settes lavere enn 70 år.

- Det gir ingen mening at folk som vil delta lengre i arbeidslivet skal miste sitt vern mot oppsigelser fordi de fyller 70 år. Det er viktig med et godt arbeidsmiljø, gode arbeidsoppgaver og en god balanse mellom erfaring og nyansatte, sier Kambe.

- I pensjonsforliket er det mulig å tjene opp pensjonsrettigheter frem til du er 75 år. 70-årsregelen har stått stille siden 1935, mens gjennomsnittlig levealder og hjelpemidler på jobb har økt betydelig i samme periode.

I løpet av de neste årene kan det være nesten èn million flere innbyggere i landet. Antall alderspensjonister er ventet å øke med 40 %. Utviklingen viser at vi vil bli færre arbeidstakere per pensjonist, samt at utgiftene per pensjonist vil øke.

- Pensjonsforliket bidrar til at flere kan kombinere arbeid og pensjon og det samme gjelder ny uføretrygd. Regjeringen ønsker at flere skal jobbe mer og da blir det helt feil signal å sende at friske 70-åringer skal ut av arbeidslivet. Vi har sett triste arbeidsrettssaker de siste årene hvor ansatte har tapt mot arbeidsgiver når de ble sagt opp etter 70 år. Norge har ikke råd til at flinke folk i alle aldre ikke deltar i arbeidslivet, sier Kambe.