Et godt avrusings-, behandlings- og rehabiliteringstilbud vil bidra til å gjøre det lettere å slutte med rus. Et godt sikkerhetsnett for rusavhengige er en politikk som gjør det lettere å slutte med rusmidler enn å begynne.

Tilbudet til rusavhengige har vært preget av for liten kapasitet og fragmentering. Mange som har vært motivert for behandling har blitt satt i kø. Når plassen har blitt tilgjengelig, kan motivasjonen være borte. Mange som har fått behandling har ikke fått tilstrekkelig rehabilitering og ettervern, og begynt å ruse seg igjen. Riksrevisjonens rapport om rusbehandling fra 2010 viser at andelen pasienter som ikke har fått utarbeidet individuell plan, er mellom 76 og 79 prosent.

De siste årene har det funnet sted en viss nedgang i antall rusavhengige som venter på behandling . Men Høyre setter spørsmålstegn ved den endringen i behandlingstilbudet som har funnet sted. Uten faglig begrunnelse foretas nå en vridning bort fra døgnplasser til fordel for mer poliklinisk behandling og kortere behandlingsopplegg. Tilbudet til rusavhengige med behov for døgnplasser må være tilstrekkelig. Tilbudet må, i tillegg til behandling, omfatte omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern. For mennesker som har ruset seg i mange år, og med store psykiske og fysiske skader, er kortere behandlingsopphold lite egnet. Brukerorganisasjonen «Marborg» har treffende uttalt at «aldri har så mange blitt behandlet så lite».

Høyre tar til orde for å heve både kvaliteten og kapasiteten i rusbehandlingen. Nedleggelsen av rusinstitusjoner og reduksjonen i mangfoldet av behandlingstilbud må stanses. Ulike pasienter har behov for ulike tilbud. Mange av dem som representerer mangfoldet i behandlingstilbudet er frivillige eller privat drevet. De har ligget i front, utviklet og bygget ut tilbud før det offentlige. De har en betydelig kompetanse, og dagens politikk for nedleggelse av disse tilbudene innebærer en svekkelse av det samlede behandlingstilbudet og et tap av verdifull kompetanse. Vi registrerer at det bygges opp svært kostbare tilbud i regi av det offentlige, uten at det er dokumentert at disse gir bedre resultater enn de private og ideelle institusjonene som samtidig legges ned.

Høyre vil styrke sikkerhetsnettet for de som er motivert for å finne veien ut av rusmisbruket.

Høyre vil:

 • Øke bevilgningene i 2014-budsjettet slik at vi tar i bruk ledig kapasitet, og stanser nedleggelsene. Under denne regjeringen har en rekke institusjoner med gode resultater blitt nedlagt, samtidig som rusavhengige står i kø for behandling.
 • Utarbeide en opptrappingsplan for rusfeltet etter modell fra opptrappingsplanen for psykisk helse.
 • Øremerke midler til rustiltak i kommunene inntil det er etablert gode økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen for rusfeltet.
 • Sikre at flest mulig rusavhengige får en individuell plan slik de har lovfestet rett til.
 • Styrke rehabiliteringen som del av legemiddelassistert rehabilitering.
 • Innføre fritt brukervalg på rusfeltet og stanse kuttene i langtids behandlingsplasser.
 • Bruke langsiktige avtaler fremfor konkurranseutsetting når det gjelder kompetansesentrene innen rusbehandling.
 • Sikre at pasienter som kommer til akuttinnleggelser, blir gitt mulighet til behandlingstilbud umiddelbart etter endt opphold ved rusakutten.
 • Sørge for at en trygg bosituasjon anses som en del av behandlingsforløpet for rusavhengige.
 • Gjeninnføre kravet til helseforetakene, som den rødgrønne regjeringen avviklet, om at ressursene til rus og psykiatri hver for seg øker mer enn ressursene til somatisk behandling.
 • Opprette et medisinsk kvalitetsregister for rusbehandling. Vi vet lite om hva slags behandling som virker og hva som ikke virker. Norge har 48 medisinske registre, som er et uvurderlig hjelpemiddel for forbedring av blant annet kreftbehandling, men ingen innen rusbehandling.
 • Støtte opp om likemannsarbeid og om frivillige organisasjoners rusarbeid blant annet innen forebygging og rehabilitering.
 • Sørge for god og tilpasset opplæring til unge ved rusinstitusjoner.