LHLs Hjertelig hilsen er en kampanje som baseres på at en av tre kvinner som dør har hjertesykdom. LHL har valgt å kalle dette et stort ukjent samfunnsproblem. Hensikten med satsningen er todelt:

  • LHL bygger opp et Hjertefond som skal brukes til forskning på kvinnehjertet
  • LHL ønsker å bygge innsikt og kunnskap i befolkningen om kvinner og hjertesykdom

Kampanjen startet 8. november og varer til kvinnedagen 8. mars.

Høyres partileder Erna Solberg hadde i dag gleden av å innlede på et av arrangmentene i forbindelse med kampanjen. Under følger utdrag av talen hun holdt. Hele talen finnes i vedlegget til høyre.

- Da jeg var kvinnepolitisk leder på 90-tallet tok jeg opp spørsmålet om manglende forskning på kvinnehelse i Stortinget. Jeg pekte på at forskningen i stor grad var foretatt av menn på menn, og dermed mest relevant for menn. Det viste seg faktisk at selv rotter som ble brukt til medisinsk forskning var hankjønn. Årsaken var visstnok at hunnrotter hadde så mange forstyrrende hormoner..

Nettopp dette er jo et viktig poeng for kvinners hjertesykdom, fordi hormoner påvirker sirkulasjonssystemet.

Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling. Men arbeidet for likestilling av kvinner i helsetjenesten kom for alvor i gang for drøye 10 år siden. I 1999 ble det foretatt en offentlig utredning om kvinners helse. Den konkluderte med at Kvinners helse i Norge først og fremst har et positivt fortegn. Kvinner i Norge lever lenger enn de fleste andre kvinner i verden, og lenger enn alle verdens mannlige befolkninger. Mange kvinner i Norge har gode forutsetninger for bra helse, og Norge byr på velutviklete helsetjenester.

- Men samtidig er det slik at kvinner har en særegen anatomi og biologi. Kvinner opplever andre symptomer enn menn. Kvinner snakker annerledes om sykdom. Det ble avdekket mangel på kjønnsspesifikk kunnskap i når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. Dette fører igjen til at kvinner ikke får et likeverdig helsetilbud. Og det er netttopp dette som er målet; et likeverdig helse- og omsorgstilbud uansett kjønn og sosial bakgrunn.

- Behandlingen av hjerte- og karsykdom er illustrerende i så måte. En litteraturgjennomgang fra 2002 viste at kvinner utgjorde langt under halvparten av populasjonen ide fleste studier avmedikamenter for hjerte- og karsykdom. En stor studie fra 2005 viste at standardbehandling med acetylsalesylsyre ikke hadde samme positive effekt for kvinner som for menn.

Kvinnehelsestrategien

- Regjeringen Bondevik 2 la frem en kvinnehelsestrategi i 2003, som en del av vår satsing på folkehelse. I strategien pekte vi på at Forskningsrådet skulle jobbe for at kjønn og kjønnsforskjeller i helse blir drøftet i alle relevante prosjekter. Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin utarbeidet retningslinjer for å inkludere kjønn som variabel i all medisinsk forskning som omfatter mennesker, slik at kjønnsspesifikke analyser blir mulig. Strategien skisserte også tiltak for å styrke behandlingstilbudet til kvinner, både generelt og i forhold til spesifikke sykdommer.

- Da kvinnehelsestrategien ble behandlet i Stortinget, var det tverrpolitisk enighet om å gi dette feltet et løft. I etterkant av strategien ble de regionale helseforetakene bedt om å legge vekt på at helsetjenestene skal utvikles i et kjønnsperspektiv, og at kvinner og menn skal få likeverdige helsetjenester.

- For å følge opp kvinnehelsestrategien, er det bevilget øremerkede midler gjennom Forskningsrådet. I 2009 ble det gitt støtte til 8 spesifikke forskningsprosjekt om kvinnehelse. I tillegg var kvinnehelse et relevant aspekt i totalt 31 prosjekter, hvorav et om hjertelidelser.

Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse

- Selv om det er bred politisk enighet om å satse på kvinnehelse, viser flere aktuelle saker at denne kampen må føres hver dag. I 2006 åpnet Nasjonalt medisinsk kompetansesenter for kvinnehelse ved Rikshospitalet. Deres oppgave er forskning og fagutvikling, undervisning av helsepersonell, veiledning og rådgivning. I Revidert nasjonalbudsjett for 2006 blir det presisert at kompetansesenteret skal ha et særskilt fokus blant annet på sykdommer som primært rammer kvinner, herunder forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer hos kvinner. Stortinget bevilget også 10 mill kr til drift av senteret.

- Men etter få års drift er dette kompetansesenteret faktisk truet av nedleggelse. De regionale helseforetakene har på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet drøftet hvilke nasjonale kompetansesentre vi trenger i fremtiden. De har anbefalt Helseministeren å avvikle kompetansesenteret for kvinnehelse, og innlemme virksomhet i annen ordinær drift. De foreslår for øvrig også å avvikle kompetansesentret for amming og gynekologisk kreft, som også er typisk kvinnehelse saker. Høyre mener en slik avvikling vil være uakseptabel, og i strid med Stortingets mål om å styrke kvinnehelseforskningen. Vi tok saken opp med helse- og omsorgsministeren i spørretimen sist onsdag, og hun informerte om at saken ikke er endelig avgjort.

- Hvis det første nasjonale kompetansesenteret for kvinnehelse blir avviklet bare fem år etter det er startet, betyr det et skritt frem og to tilbake for kvinnehelsesatsingen. Fra Høyres side vil vi oppfordre til et bredt engasjement for å opprettholde det nasjonale kompetansesenteret for kvinnehelse. Dette vil også være viktig for å bringe kunnskapen om hjertelidelser blant kvinner fremover.

- Selv om vi har en lang vei å gå for å gi kvinner mer hjertesykdom et mer likeverdig behandlingstilbud, vil jeg også peke på de gode mulighetene vi har på dette området. For det første vet vi at forebyggende tiltak nytter. Vi kan gjøre mye selv for å bedre vår helse og forhindre hjerte- og karlidelser. En fin spasertur med venninner eller andre en halvtime hver dag gjør kvinnehjertene sterkere, og forebygger sykdom. Denne kampanjen, hjertelig hilsen, vil bidra til mer kunnskap om kvinnehjerter, som igjen vil bidra til at flere holder seg friske. Ved å bruke nye sosiale medier kan vi også bidra til å spre budskapet om hvordan vi redder flere kvinner fra hjertesykdom. Jeg lover å støtte helhjertet opp om arbeidet. Lykke til!