Av Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann i Høyre

Christian Børs Lind i Naturvernforbundet skriver i Aftenposten 16. desember at Høyre bløffer om funnene i evalueringen fra 2005 om forsøket med lokal forvaltning av snøscooterkjøring. Høyre mener evalueringen viser at alle delmålmålene for forsøksordningen ble helt eller delvis innfridd. Det får Naturvernforbundet til å bruke ord som bløff og dokumentfalsk. Sannheten er lett tilgjengelig på internett. Norsk Institutt for Naturforskning har levert en balansert evaluering, og har også kritiske bemerkninger til forsøket. Konklusjonen er likevel at forsøket langt på vei innfridde de målene som ble satt.

Det er særlig to av delmålene som er viktige i et naturvern- og friluftsperspektiv. Det ene målet var å redusere støy- og trafikkbelastningen totalt sett. Evalueringen viser at støyen og trafikken i stor grad ble kanalisert til de lovlige løypene som ble fastsatt av kommunen i samarbeid med grunneiere og berørte interesser. Omfanget av ulovlig kjøring i Norge er betydelig. Åstyre støyen mot fastlagte løyper i avgrensede områder der den ikke er til sjenanse er positivt. Alternativet er et betydelig omfang av ulovlig kjøring i uønskede områder. Et annet delmål var at motorferdsel i de mest sårbare områdene skulle reduseres til et minimum. Evalueringen viser at kjøring i sårbare områder ble redusert, men forfatterne mener det kan reduseres ytterligere. I sum viser dette at forsøket den gang hadde en positiv effekt.

Regjeringen har nå varslet et nytt forsøk der flere kommuner kan delta. Det vil gi oss et større og mer representativt erfaringsgrunnlag. Forskriften for forsøket er streng. Kommunene kan etablere scooterløyper i avgrensede områder i kommunen, der dette ikke er til sjenanse for turister, fastboende og friluftslivet. Viktige naturverdier og sårbare områder må kartlegges og skjermes. Dette er ikke et frislipp, men et forsøk på å få scooterkjøringen i forsøkskommunene inn i ordnede former. Vi er mange som ønsker stillhet når vi ferdes i naturen. Kommunene som deltar i forsøket skal også ivareta våre interesser når de anlegger scootertrasé.