I dag ble regjeringens forslag til ny veireform vedtatt i samferdselskomiteen på Stortinget. I denne reformen gir staten fra 1. januar 2010 bort milevis med riksveier til fylkene. Disse er i til dels veldig dårlig forfatning.

Fylkene får nær 7 milliarder kroner ekstra for å overta veiene, men det er langt fra nok til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet mener Høyres samferdselspolitiske talsmann Trond Helleland.

- Etter veiloven er staten forpliktet til å levere veiene fra seg i skikkelig stand. Men i stedet for å gjøre den jobben, sender de en slump penger til fylkene sammen med eierskapet til nedslitte veier.

Reformen vil svekke veistandarden
Trond Helleland mener reformen vil føre til en bedre utvikling av det samlede vegnettet i Norge:

- Vi anser at den foreslåtte overføringen vil svekke og ikke styrke trafikantenes mulighet for å få effektive, sikre og miljøvennlige veger på tvers av ulike forvaltningsnivåers eierskap til vegnettet.

- Vi mener at en slik nedklassifisering av hele 17 150 km statlig veg, vil medføre ytterligere svekket vegstandard på et vegnett som lenge har vært preget av mangelfull kapasitet og manglende vedlikehold.

Omfattende vedlikeholdsetterslep
- Dagens øvrige riksvegnett har et omfattende vedlikeholdsetterslep og omfatter en rekke nye prosjekter. Det er ikke på noen måte avklart hvilken fremtidig finansiering dette vegnettet vil få, og om det vil sikre nødvendig utbygging og mulighet til å fjerne vedlikeholdsetterslepet, sier Trond Helleland.

Han viser til at Høyre har i sin alternative transportplan foreslått et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner, hvor årlig avkastning utelukkende går til vedlikehold av veier, jernbane og annen transport-infrastruktur.