Utdanningslinja handler om å bygge en bro mellom utdanning og arbeidsliv for å fylle et økende kompetansebehov gjennom hele den yrkesaktive perioden av livet.

Selv om det er tverrpolitisk enighet om utfordringene, opplever vi at regjeringen ikke er i nærheten av å gjøre det som er nødvendig:

 • For å stoppe frafallet i videregående opplæring

 • For å møte en betydelig studentvekst de nærmeste årene

 • For å sikre at alle voksne behersker de grunnleggende ferdighetene

 • For å få flere læreplasser

 • For å rekruttere flere og bedre lærere

Elevene er der nå - vi har ikke tid å miste

Norge står overfor betydelige utfordringer når 1 av 3 ungdommer faller ut av videregående opplæring, når titusener av nye studenter vil banke på høyskolenes og universitetenes dører og når mange voksne har mangelfulle grunnleggende ferdigheter og kan falle ut av arbeidslivet.

Høyre foreslo i sitt alternative budsjett for 2010 en ekstra kunnskapsmilliard for å styrke Norge som kunnskapsnasjon, men forslaget falt på stengrunn.

Og når Stortinget før påske behandler Utdanningslinja vil regjeringspartiene gå imot nye Høyreforslag som;

 • Egne læreplaner og bortfall av krav om studiekompetanse på yrkesfag

 • Tiltak for å skaffe flere læreplasser

 • Rett til påbygning til studiekompetanse uten øvre aldersgrense

 • Tillate mer fleksible opplæringsløp i hele landet

 • Fortsatt drift av videregående skole i kommunal regi i Båtsfjord

 • Innskjerpede fraværsregler i videregående opplæring

 • Bransjedrevet yrkesopplæring etter privatskoleloven

 • Nye rekrutteringsprogram for erfarne fagfolk som vil bli lærere på yrkesfag

 • En plan for å heve kvaliteten og styrke opplæringstjenesten

 • Finansiering av NOKUT-godkjente fagskoler som alternativ til høyere utdanning

 • Tallfestet opptrappingsplan å møte studentveksten i høyere utdanning

 • Tiltak for bedre kvalitet og struktur innen maritim opplæring og utdanning

Høyre utfordrer regjeringen til å gjøre mer av det som faktisk virker for å hindre frafall i videregående skole. Regjeringen startet året med å invitere til rådslag om hvordan frafallet kan senkes, men stemmer mot samtlige av Høyres 9 forslag til løsninger (Yrkesfagløftet)

Forslagene er svært godt mottatt blant de som skal ansette fagutdannede fremover:

Lærlinger

Mer enn 50 % av de som ikke får læreplass etter to år på yrkesfag, dropper ut av videregående opplæring.

Regjeringspartiene vil utrede lovfesting av læreplass. Dette forslaget er avvist av Karlsenutvalget, som har vurdert norsk fagopplæring. Lovfesting skaffer ikke en eneste ny plass og er en provokasjon mot seriøse lærebedrifter.

Fra SVs side er det også tatt til orde for en lærlingeskatt på alle bedrifter. I stedet for å komme næringslivet i møte, velger Regjeringen å gå i klinsj med dem de er avhengige av. Samtidig er staten selv lærlingeversting.

Helt nye løsninger må til!

Høyre tror på en ny samfunnskontrakt mellom staten og partene i arbeidslivet for å :

 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger

 • Gjennomgang av lærlingetilskuddet sammen med næringslivet

 • Bedre tilrettelegging for at også mindre bedrifter kan bli lærebedrifter

 • Konkret måltall for offentlig og privat sektor år for år

 • Staten er lærlingeversting og må feie for egen dør!