Tags

DLD

- Folk skal være trygge på at ingen blir overvåket, sier Høyres leder Erna Solberg.

Avtalen ivaretar og styrker personvernet på en rekke viktige samfunnsområder.

- Plikt til logg og retten til innsyn i egen logg skal gjennom avtalen være et bærende prinsipp for alle større offentlige og private registre. For Høyre var dette avgjørende å få på plass, sier Solberg.

Endringene som følger av avtalen er viktige bidrag for å ivareta personvernet bedre enn i dag. Samtidig sikrer det at norsk politi får nødvendige verktøy for å etterforske, oppklare og straffeforfølge alvorlige straffbare forhold, som terrorhandlinger og organisert kriminalitet. Trafikkdata som sier noe om hvem som har kommunisert med hvem, hvor kommunikasjonen har funnet sted, når og hvordan skal heretter lagres. Det er viktig å understreke at innholdet i kommunikasjonen ikke lagres.

Det nye lovverket vil skjerpe plikten til å slette trafikkdata, når lagringsperioden er utløpt. Partene er enige om at det er ekomtilbyderne selv som skal ha ansvar for lagringen, og innfører en rekke krav for å styrke sikkerheten ved lagring av data. Det innføres blant annet konsesjonsplikt for tilbydere av elektronisk kommunikasjon, og det stilles krav til autorisering av personell som skal håndtere data som faller under lagringsplikten. Det innføres lukket lagring og det skal utarbeides forskriftsbestemmelser for kryptering.

Strengere regler for utlevering av data

Den enkeltes trygghet, rettssikkerhet og personvern blir også sikret gjennom innføring av nye og strenge regler for behandling av trafikkdata. Lagringstiden blir 6 måneder og det stilles krav om at utlevering av trafikkdata avgjøres av domstolen i hvert enkelt tilfelle. Strafferammekrav - normalt 4 års strafferamme - sikrer at innhenting av data bare kan skje i forbindelse med etterforskning av alvorlig kriminalitet.

Det kreves at enhver bruk av trafikkdata skal kunne spores Det er også enighet om behovet for at Datatilsynet styrker sitt tilsyn med ekomtilbydere og justissektoren, særlig med hensyn til overholdelse av sletteplikt, lagringstid og sikring av lagrede data. Gjennom endringer i straffeprosessloven styrkes pressens kildevern. I tillegg skjerpes taushetsplikten for alle ansatte ved advokatkontor.

I dag lagres trafikkdata i enkelte tilfeller uten lovhjemmel, ofte i for kort tid og i blant lengre enn tillatt. Trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon vil heretter gå fra å bli lagret kun av kommersielle hensyn (fakturering) til også å lagres av samfunnsmessige hensyn (kriminalitetsbekjempelse).

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Avtalen mellom Arbeiderpartiet og Høyre styrker den enkeltes personvern og rettssikkerhet. Samtidig får Norge et lovverk som vil være et viktig bidrag i kampen mot alvorlig kriminalitet.

Ingjerd Schou har vært Høyres forhandlingsleder i forhandlingene med Arbeiderpartiet om datalagringsdirektivet.

- Det har vært krevende forhandlinger, men jeg opplever at Høyre har fått gjennomslag for våre krav. Høyres innflytelse har blant annet sikret halvering av lagringstiden til seks måneder og langt strengere sikkerhetskrav med kryptering, sier Schou.

Object not found