- Det er Høyre som har løsningene for at Norge skal bli et land preget av trygghet for arbeidsplassene og optimisme for fremtiden. Landet trenger en ny regjering, med et sterkt Høyre! - Vi skal opp til 20 prosent før valget, sier Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner.

Mer statlig styring, dårligere tilbud til innbyggerne.
Under den rødgrønne regjeringen går utviklingen i feil retning. Skritt for skritt øker den rødgrønne regjeringen statens makt og omfang, samtidig som det blir mindre rom for frivillige organisasjoner og private aktører. Gode løsninger blir hindret på grunn av ideologiske kjepphester.

Høyre vil spre makt og ansvar. Høyre ønsker frihet for alle, også dem vi er uenig med.
Den rødgrønne regjeringen begrenser mulighetene til å velge noe annet enn det som passer for dem.

Et samfunn med en god balanse mellom staten, markedet og det sivile samfunn skaper et bedre grunnlag for utvikling, og sikrer viktige verdier som frihet og mangfold.

Her er listen over noen av problemene Høyre vil ta tak i så snart vi kommer i regjering:

Helse og barnevern

 • Helsekøene vokser og tilbudet innen rehabilitering og opptrening er svekket fordi den rødgrønne regjeringen nedprioriterer og kutter i det private tilbudet. Høyre mener at private aktører ikke bare er et supplement og korrektiv til den offentlige helsetjenesten, men også en viktig del av det totale pasienttilbudet. Høyre øker støtten til private institusjoner som tilbyrhabilitering og rehabilitering, og behandling av rusmiddelavhengige.
 • Det blir lengre ventetid på laboratorietjenester fordi regjeringen reduserer kjøp av private tjenester uten at de regionale helseforetakene selv har egen kapasitet til å dekke behovet. Høyre mener det er viktig med private laboratorier, og mener vi fortsatt må kjøpe private tjenester.
 • Høyre vil gjeninnføre skattefritak for fordelen av arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikringer og sykdomsutgifter.
 • Barnevernet svekkes fordi den rødgrønne regjeringen nedprioriterer private tilbud. Høyre mener at private institusjoner og tiltak har mye å bidra med, og vil sikre disse aktører likebehandling i forhold til det offentlige barnevernet. For å sikre flere av de gode private og ideelle barnevernstilbudene foreslår Høyre en omdisponering som innebærer økt kjøp av private barnevernstjenester og kjøp av plasser i fosterhjem tilknyttet private tiltakskjeder med til sammen 100 mill kr. Vi gir også 5 mill kr til forskning på alternative metodiske tilnærminger i det private barnevern.

Samferdsel

 • Utbyggingen av nye veier går for sakte fordi den rødgrønne regjeringen har satt bom for nye OPS-prosjekter. Konkurranseutsettingen i jernbanesektoren har stoppet opp. Det svekker tilbudet til passasjerene. Høyre vil åpne for flere OPS-prosjekter, og økt konkurranse ved utbygging, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur for å sikre mer midler til jernbaneinvesteringer.

Eierskap i næringslivet

 • Det statlige eierskapet i næringslivet øker. Den rødgrønne regjeringen har økt statens eierskap i StatoilHydro og kjøpt seg inn i Aker Kværner. Skatten på privat kapital investert i norske arbeidsplasser har økt hvert eneste år under den rødgrønne regjeringen, samtidig opprettes et nytt statlig fond som skal investere i næringslivet. Høyre vil sikre konkurransen i markedet, bl.a. ved å styrke Konkurransetilsynet, og redusere den særnorske formueskatten som svekker det private eierskapet.

Pensjonsordninger

 • Vilkårene for sparing til egen pensjon har blitt vesentlig dårligere under den rødgrønne regjeringen. I utgangspunktet ville regjeringen fjerne all premiering av privat pensjonssparing, noe som ville ha gjort Norge til eneste land i Europa uten skattestimulert privat pensjonssparing. Etter pensjonsforliket har regjeringen akseptert gjeninnføring av et nytt, men svært begrenset tilbud. Høyre vil åpne for brede skattestimulerte spareordninger - primært rettet mot pensjonssparing og boligsparing for ungdom. Vi øker skattebeløpet for IPS - privat pensjonssparing til 40000, og individuelle livrenteavtaler gjeninnføres slik de var før 2007. Fradragssatsen for BSU økes fra 20 pst. til 28 pst.

Frivillige organisasjoner

 • De frivillige organisasjonene har blitt mer avhengige av støtte fra staten etter at mulighetene til å hente inntekter fra spill har blitt redusert. Høyre vil øke fradraget for gaver til frivillige organisasjoner til 15 000 kr, la "herreløs arv" gå til frivillige organisasjoner og øke grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8000 kr. Vi øker grensen for arbeidsgiveravgiftplikt til 50000 per ansatt og 500000 per organisasjon.
 • Høyre vil gå inn for å gi frivillige organisasjoner momsfritak på innkjøp, noe som vil bety en forbedring i deres økonomi på 7-800 mill kr årlig.

Kirkens eiendommer

 • Gjennom det tverrpolitiske forliket som ble inngått om ny kirkeordning i april, løsnes båndene mellom staten og kirken. Spørsmålet om eierskapet til Opplysningsvesenets fond (kirkens eiendommer) er ikke en del av forliket, og er fortsatt uavklart politisk. Likevel slår den rødgrønne regjeringen fast at Opplysningsvesenets fond "tilhører staten". Høyre vil sikre kirkens selvstendighet og mener at fondet tilhører kirken. Fondet er fra gammelt av kirkelig eiendom som har vært gitt til eller er ervervet av kirken.

Barnehager og skole

 • Situasjonen for private barnehager er forverret fordi den rødgrønne regjeringen ikke innfører reell likebehandling av kommunale og private barnehager samtidig som maksprisen svekker barnehagenes muligheter til egeninntekter. Dette kan gå utover mangfoldet og kvaliteten i barnehagene. Høyre vil ha reell likebehandling av private og kommunale barnehager. Høyre øker for 2009 finansieringsgraden i private barnehager med 150 mill kr.
 • Det blir mindre mangfold i skole-Norge etter at den rødgrønne regjeringen har svekket mulighetene til å starte friskoler, og fjernet kapitaltilskuddet til skolene. Høyre vil åpne for et større mangfold i tilbudet, samtidig som det skal stilles klare krav til skolens kvalitet. Kapitaltilskuddet gjeninnføres med 20 mill kr.

Konkurranse

 • Det blir mindre konkurranse mellom offentlige og private tjenesteleverandører fordi den rødgrønne regjeringen reverserte Sentrum/Høyre-regjeringens forslag om å innføre nøytral moms i staten. Høyre vil legge til rette for økt konkurranse mellom private og offentlige aktører gjennom like konkurransevilkår.

Skattereduksjoner gir bedre balanse mellom privat og offentlig sektor

 • De siste årene har den rødgrønne regjeringen økt den offentlige utgiftsveksten kraftig og påført bedriftene betydelige skatteskjerpelser. I 2009 vil offentlige utgifter øke videre og tilsvare 53 prosent av fastlands-BNP. Høyre har hvert eneste år hatt en annen innretning i finanspolitikken ved at de ansatte får beholde mer av egen inntekt og at næringslivet slipper økt skattebyrde.
 • Høyre mener at staten allerede på flere områder er i ferd med å fortrenge privat virksomhet og folks ansvar for egen økonomi. Vi lever i et samfunn hvor oljerikdom har bidratt til velferden, men det kan også skygge for viktige reformer innen offentlig sektor. Lavere skatter stimulerer privat verdiskaping, enkeltmenneskers kreativitet og mangfold i samfunnet.