Høyre var i sin tid en aktiv part i opprettelsen av Sametinget, og har nye ideer og bedre løsninger for Sametingets fremover. Høyre stiller i høst med lister i så godt som alle valgkretser til sametingsvalget, og denne uken var kandidatene samlet i Karasjok for å følge plenumssamlingen i Sametinget, samt for å forberede valgkampen.

Viktige saker for kandidatene er å styrke de samiske språkene, sørge for gode utdanningstilbud og ivareta kulturen. – Vi må møte den nye, digitale tidsalderen, og sørge for gode opplæringstilbud i samiske språk på tvers av landegrensene, sier John Turi, 2. kandidat fra Porsanger og Ávjovári valgkrets.

- Jeg mener et robust og allsidig næringsliv er avgjørende for bosetting, verdiskaping og velferd i alle samfunn, også det samiske. Derfor må vi prioritere vekstmuligheter innen industri, primærnæringer, marine næringer og kunnskapsproduksjon, sier Rita Leinan, 1. kandidat fra Haugesund og Sør-Norge valgkrets.

Høyres toppkandidater er også enige om at de ønsker å utarbeide nytt rammeverk for mineral- og bergverksvirksomhet.

- Sametinget må effektiviseres i forhold til i dag. Byråkratiet er for stort, og dette vil jeg gjøre noe med, sier Ivar Pettersen, Høyres 1. kandidat fra Alta og Nordre valgkrets.

Her kan du lese Høyres sametingsprogram og mer om Høyres kandidater i de ulike valgkretsene.

Har du spørsmål om valgkretser og sametingsprogrammet, kontakt fylkessekretær i Finnmark Martin Johannesen.

Har du spørsmål om samepolitikk, kontakt politisk rådgiver Lene Westgaard-Halle.