Stortinget behandler nå forslag til ny lov om dyrevelferd. Regjeringen foreslår i denne loven blant annet en plikt for dyreeier til å holde sine dyr beskyttet mot rovdyr, en hjemmel for Mattilsynet til å innføre beitenekt og at erstatningen for beitenekt ved rovdyr skal være bevilgningsstyrt.

- Det er uakseptabelt at erstatningen til bønder som blir pålagt beitenekt i utmark skal være bevilgningsstyrt. Det er på tide at norsk naturvernpolitikk blir mer løsningsorientert, sier Høyres Elisabeth Røbekk Nørve.

Regjeringen undergraver rovdyrforliket!
Høyre anerkjenner selvfølgelig behovet for å holde dyr unna lidelse, og at dyreeier plikter å holde dyr unna rovvilt der angrep finner sted. Samtidig har bruk av utmarksbeite svært lange tradisjoner og er en naturlig og viktig del av ressursgrunnlaget i store deler av Norge.

Det brede rovdyrforliket står i fare for å undergraves gjennom en lovendring som ensidig utvider bondens plikter.

- Når dyr må holdes unna beite fordi fellingstillatelse ikke gis på grunn av hensynet til oppbygging av en rovdyrstamme snakker vi ikke lenger om dyrevernhensyn, men om naturvernhensyn. Dette må også den nye dyrevelferdloven legge til grunn, sier Nørve.

I rapport 1/2008 fra Landbrukets Utredningskontor svarte hele 27 prosent at rovdyrproblematikken må løses, på spørsmålet "Hva skal til for at du velger å øke produksjonen av sau vesentlig?"