I et brev som blir sendt til forsvarsminister Grete Faremo fra Høyre i dag, ber Eriksen Søreide om en redegjørelse for hvorfor Forsvaret ikke har kontroll over nordmenn som er blitt skadet i tjeneste.

- Deltakelse i utlandsoperasjoner er en viktig og integrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og er i dag en naturlig del av Forsvarets virksomhet. Det påhviler derfor hele samfunnet og Forsvaret et klart ansvar for å ivareta personellet både før, under og etter tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner, sier leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren sa i sommer at "Med mer kunnskap vil vi bedre kunne treffe de riktige tiltakene for å ytterligere hjelpe de veteranene som trenger det."

- Det hun sa, er helt riktig, og det er derfor oppslaget i VG er så alvorlig. En forutsetning for en god ivaretakelse av skadde veteraner er at man har oversikt over dem er. Etter snart ti år i Afghanistan, og to år etter regjeringens veteranmelding, vet ikke Forsvaret eller departementet engang hvor mange soldater som er skadet i løpet av det mest omfattende norske militære engasjementet siden Den andre verdenskrig.

Forsvarets virksomhet, både hjemme og i utenlandsoperasjoner, er beheftet med risiko. Det er derfor av stor betydning med gode rapporteringsrutiner i alle ledd for å klarlegge hendelsesforløp og risiko, og dermed begrense muligheten for at tilsvarende hendelser oppstår, mener Eriksen Søreide.

- Problemet med manglende data om skader, og kvaliteten på de dataene som samles inn, har vært et tilbakevendende problem i flere år. Det har også vært flere medieoppslag om dette problemet, som også er kommentert av Forsvarsdepartementet, og departementet burde derfor ha vært meget godt kjent med problemet. Det er derfor overraskende at rapporteringsrutiner og oversikt fortsatt mangler i stort omfang.

Veteransaken er svært viktig for Høyre, og i partiprogrammet for 2009-2013 ble det vedtatt at "Veteraner fra internasjonale operasjoner fortjener og skal få den beste oppfølging med hensyn til helse, familie, arbeid og økonomisk sikkerhet."

- Selv om regjeringens stortingsmelding om veteraner fra 2009 inneholdt mye bra, har den også betydelige mangler. Høyre er spesielt kritiske til det kunstige og uheldige skillet regjeringen la opp til mellom veteraner skadd før og etter 1. januar 2010, som ikke har blitt endret på til tross for løfter fra Arbeiderpartiet.

Dagens oppslag er nok en påminnelse om at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi er i mål med et verdig tilbud til de som blir skadet under tjeneste for Norges sikkerhet. Vi håper regjeringen nå vil ta våre skadde veteraner på alvor, sier Eriksen Søreide.