I Norge har vi hatt gode resultater fra samarbeid med private og ideelle institusjoner for å kutte helsekøene. Da den rødgrønne regjeringen tok over i 2005, ble dette endret. Få måneder etter regjeringsskiftet gikk følgende ordre ut til landets helseforetak: «Omfanget av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus må begrenses.» Helsekøene startet å øke igjen, og ved årsskiftet stod nesten 260 000 mennesker i helsekø.

- Mange av de beste resultatene som er skapt for pasientene er skapt i nært samarbeid mellom private, ideelle og offentlige institusjoner. Vi må slippe alle gode krefter til og ha mer samarbeid mellom det private og det offentlige, sier Erna Solberg.

Høyre vil gi pasientene fritt behandlingsvalg, slik at de kan velge behandling på offentlige eller private sykehus som er forhåndsgodkjent. Dette gjelder pasientene som har rett på utredning eller behandling, og det offentlige skal dekke kostnaden ved dette.

Høyre tar sikte på å innføre fritt behandlingsvalg i tre trinn. Målet er å sikre raskere behandling for pasienter som i dag blir satt i kø, å løfte frem pasientgrupper som ofte blir plassert nederst ved bordet samt å få på plass et lovverk som sikrer pasientenes juridiske rettigheter.

- Høyres løsning vil skape et ubyråkratisk system som sikrer valgmuligheter for pasienter som opplever at det er ledig kapasitet hos private, men som likevel blir plassert i helsekø, forteller Solberg.

Slik vil Høyre innføre fritt behandlingsvalg:

Trinn 1: I budsjettet for 2014 pålegges helseforetakene å heve kvotene for kjøp av tjenester, for eksempel røntgen, samt andre undersøkelser og behandlinger. Det vil sikre en rask endring hvor færre pasienter opplever å bli satt i kø, samtidig som de får tilbud om behandling på dagen dersom de betaler av egen lomme, slik det er i dag.

Trinn 2: Samtidig starter lovarbeidet for innføring av nye pasientrettigheter. Arbeidet med å inngå avtaler med private og ideelle helseinstitusjoner pågår parallelt. Private og ideelle skal gis forutsigbare betingelser, men ikke bedre betingelser enn offentlige sykehus. Det tas sikte på at ny lov skal være på plass innen 1. januar 2015. Utvalgte pasientgrupper kommer inn under nye rettigheter fra samme tidspunkt. Høyre vil la rus- og psykiatripasienter få glede av nye rettigheter først. Disse pasientgruppene har blitt plassert bakerst i køen i samhandlingsreformen og andre tidligere helsereformer.

Trinn 3: I forbindelse med budsjettet for 2016 skal nye pasientrettigheter med rett til fritt behandlingsvalg være plass for alle pasientgrupper.