- I Høyre skal vi nå gjennomføre en parallell prosess, der alle interessenter vil bli hørt. Dette er en viktig sak for Forsvaret, fortsetter lederen av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Det var Forsvarsdepartementet som i dag la frem en rapport fra utredningsarbeidet om valg av ny hovedbase for fremtidens kampfly i Norge. Rapporten er overlevert statsråden og skal nå ut på en bred høring. Etter høringsrunden vil Regjeringen legge frem et forslag til basestruktur for Stortinget, sannsynligvis i løpet av høsten 2010.

I rapporten presenteres de ulike alternativene for basestruktur for Norges fremtidige kampflyflåte. Rapporten omfatter analyser og vurderinger av operative forhold, infrastrukturbehov, styrkeproduksjon, støy, samt distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser ved de tre kandidatene. Alle de tre alternativene, Bodø, Evenes og Ørland, samt kombinasjoner av baser, er vurdert.

Rapporten er et forarbeid til den formelle proposisjonen som Stortinget får senere. Den inneholder ingen konklusjoner og er ikke et beslutningsdokument. Høyre vil nå studere rapporten grundig og imøteser høringsuttalelsene fra alle relevante aktører.

Høyre vil i løpet av dette året gjennomføre en grundig prosess rundt denne saken, og partiet vil ikke konkludere før etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag for Stortinget.