Høyre mener det er nødvendig å sikre de som skaper åndsverk inntekter. Opphavsretten, det vil si eiendomsrett til egne ideer og åndsverk slik som musikk, bilder, film eller litteratur er tilkjempet gjennom en flere hundreårig prosess, og er en viktig årsak til at vi i dag har et rikt profesjonelt kulturliv og en sterkt voksende økonomi innenfor beslektede områder som medier, reklame og design.

Åslå beina under dette gjennom en fjerning, eller uthuling av opphavsretten vil ha store konsekvenser for å videreføre kunnskap og profesjonalitet innenfor disse områdene. Det vil bety et svekket kulturliv og mindre evne til økonomisk utvikling i vårt samfunn. Høyre vil derfor forsvare opphavsretten.

De som mener at kopiering på nettet skal være fritt viser ofte til utviklingen av forretningskonsepter som baserer seg på andre måter å tjene penger på eksempelvis gjennom økt salg av billetter eller salg av produkter som T- skjorter eller lignende.

Høyre mener utviklingen av slike konsepter er svært interessante og et spennende uttrykk for den kreativitet nettet åpner for. Vi kommer likevel ikke bort fra at vi så langt ikke har sett at dette på en troverdig måte vil skape den inntjeningen som er nødvendig for å kompensere for de inntektene opphavsretten i dag gir. Høyre mener også at opphavsretten ikke bare er en økonomisk rettighet, men at den også er et uttrykk for den personlige respekt vi skal ha for skaperen av et verk.

For mange er det ikke likegyldig hvordan kopiering skjer, hvordan verket eventuelt bearbeides eller hvilken sammenheng det blir satt inn i. Høyre ønsker også å respektere dette. Vi mener derfor det må være opp til den enkelte opphavsmann å bestemme hvorvidt verket skal legges ut for fri bruk.

Høyre tror mange vil legge ut verkene sine til fri bruk, eller gjøre dem tilgjengelige innenfor pooler av lisenser som kan brukes under gitte regler.

Vi er sikre på at internettet og den digitale utviklingen vi ser, vil bane vei for nye måter å tenke å arbeide på, men mener dette må skje på en måte som ivaretar inntjeningen for opphavsmennene.


Høyre ser spørsmålet om fildeling som en del av en ny mediepolitikk for den digitale allmenningen. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker en sterkest mulig innholdsproduksjon i Norge. Vår vei til dette er et system der det er kortest mulig vei mellom forbrukere og de som skaper innholdet. Vi ønsker derfor åpne løsninger der mennesker fritt kan kommunisere og produsere i respekt for at de som har ideene også skal kunne tjene på dem. Vi har i tråd med dette fremmet forslag om utredning av å åpne TV-nettet, og vil følge dette opp videre med krav om gode løsninger for aksessfrihet uansett plattform. Dette er en tilnærming vi også ønsker for resten av den digitale allmenningen.

Pirat Bay dommen styrker opphavsmennenes krav og stilling. Høyre mener dette er et viktig signal.

På mange samfunnsområder må vi leve med gråsoner der vi i praksis må se mellom fingrene med ulovlige handlinger. De fleste har brutt fartsreglene når de er ute og kjører, det må vi leve med, samtidig som vi også må akseptere at det offentlige ønsker å holde oss i ørene med kontroll og sanksjoner.

Høyre tror ikke, og ønsker ikke, et regime der politiet skal sendes ut på barneværelsene for å fakke ulovlig nedlasting av poplåter, men vi ønsker å sette ressurser inn på å ta de som med overlegg laster opp, eller lager systemer, med sikte på å gjøre piratkopiering lett tilgjengelig.

Vi tror at forbrukerne gjerne vil betale, men da må den lovlige løsningen være lettere tilgjengelig enn den ulovlige. Høyre mener dette er en vanlig type rettshåndhevelse som det offentlige må ta ansvar for. Vi er derfor skeptiske til de løsningene vi nå ser vokse frem i andre land der de private aktørene også må ta rollen som etterforskere.