I tillegg ønsker regjeringen å gjeninnføre kravet om at faget, i tråd med kompetanseområdene, skal inneholde minst 55 prosent kristendom.Dette er i henhold til samarbeidsavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre, samt regjeringsplattformen.

- Det er faktisk vanskeligå forstå norsk historie, norsk kulturog store deler av norsk kunst uten en visskjennskap til kristendommen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i et innlegg i Aftenposten 4. april.

- Religionsfrihet er både en selvfølge i Norge og en sentral del avvåre grunnleggenderettigheter. Skolen skal speile etsamfunn hvor flere kulturer og religionerhar en naturlig plass. Skolens rolle erikke å forkynne eller favorisereen enkelt tro, men å lære barn og ungeom det samfunnet de lever i, om norskhistorie og tradisjoner.

Samarbeidspartiene er enige om noen endringer av dagens RLE-fag. KRL-faget fra 1997 bledømt iDen europeiske menneskerettighetsdomstoleni 2007 på grunn av at fagetstred motforpliktelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. De forpliktelsene skal KRLE-faget oppfylle.

-Menneskerettighetsdomstolen fastslosamtidig at det i seg selv ikke er et problemå ha et religionsfag med en størreandel kristendom. Begrunnelsen for detvar kristendommens lange historie her ilandet. Det er verdt å merke seg at i fagetvi hadde fra 2005 til 2008 var det bestemtat 55 prosent av timetallet skulle brukestil kristendom. Det var altså ikke dette fagetsom ble dømt i menneskerettighetsdomstole. sier Isaksen.

- Det er, etter min mening, ingen motsetningmellom et bredt og åpent religions-og livssynsfag, og det å gi kristendommennoe mer plass i faget enn i dag.Noen hevder at kristendommens stillinger blitt så svak at det ikke lenger er behovfor å kjenne så godt til den. Til det har jegtre poenger:

  1. Jeg har allerede nevnt kristendommenshistoriske rolle. Det er en realitet, uavhengigav dagens situasjon.
  2. For det andre viser tallene at kristendommenfortsatt har en særstilling i Norge.Fortsatt er 77 prosent av oss medlemmeri statskirken, selv om antallet går ned. Andrekristne trossamfunn, som Den katolskekirke eller frimenigheter, kommer itillegg. Et KRLE-fag er absolutt ikke Dennorske kirkes fag, men oppslutningenom kristendommen er et viktig bakteppe.Det er også verdt å nevne at en stor andelav innvandrerne som kommer til Norgeer kristne, som de katolske polakkene.Kjennskap til kristendommen er viktigogså for økt forståelse for mange av vårenye landsmenn.
  3. For det tredje er kristendommen verdensstørste religion, og den klart mest innflytelsesrikei vår verdensdel. Den vokserogså raskt i Afrika og Asia.

- I religions- og livssynsfaget skal elevene lære om både islam, jødedom, hinduisme og andre religioner, og om etikk og filosofi. Men det er ikke urimelig å gi kristendommen litt større plass enn i dag. Detaljene i forslaget om endringene i RLE-faget vil Regjeringen presentere når arbeidet vårt er ferdig. Jeg ser frem til debatt og dialog både før og etter den tid, sier kunnskapsministeren.