Skatter og avgifter er sentrale for å finansiere velferdsgodene. Samtidig er det viktig å utforme skattesystemet på en måte som ikke skaper for store insentiver til tilpasninger, skjevheter eller samfunnsmessig ineffektivitet. Dagens norske skattesystem en utfordring ved at det ikke stimulerer nok til at det alltid skal lønne seg å arbeide. Derfor foreslår Høyre blant annet å øke øvre grense for minstefradraget med 4000 kroner for lønnsinntekt for alle, slik at det skal lønne seg mer å jobbe.

Dette forslaget vil ha virkning for alle som er i jobb, men gir relativt sett størst skattelette til de med lav inntekt.

Som del av finansieringen av skattelettelsen gjennom minstefradraget, som gir mer til de med lavest inntekt, har Høyre foreslått å øke momsen på mat med 1 prosentpoeng for 2013. I tillegg vil Høyre gå mot regjerings forslag om prosenttoll på utvalgte kjøtt og ostesorter.

Regjeringen økte matmomsen med 1 pst for 2012, og argumenterte da med at økningen ville ha begrenset virkning overfor forbrukere. I Statsbudsjettet fra Regjeringen for 2012 står det:

Erfaringer fra tidligere endringer i matmomsen kan tilsi at ikke hele avgiftsøkningen slår ut i økte priser.

Kilde: www.statsbudsjett.no