Ingen kvinne skal oppleve at det er vanskelig å få abort fordi fastlegen reserverer seg mot å henvise til sykehus. Hensynet til pasienten skal veie tyngst. Det vil si at en adgang til å reservere seg mot å henvise til abort ikke vil tillates i en liten kommune der dette vil gå utover kvinnens rettigheter, eller skape vanskeligheter for en kvinne som er i en sårbar situasjon.

Høyre mener det er mulig å kombinere både fordomsfri legehjelp til kvinner som ønsker abort, og samtidig gi leger en mulighet til å følge sin samvittighet i spørsmål som i den norske samfunnsdebatten er akseptert som dype etiske dilemmaer.

I dag er det om lag 200 av 5000 fastleger som ønsker å reservere seg. Reservasjonsmulighet sikrer full åpenhet om hvem disse legene er. Henvisningsplikt skjuler hvem de er.

- Mange kvinner opplever det krevende og uverdig at de ikke vet dette før legekonsultasjonen. Det er lett å forstå. For unge, fortvilte jenter og for alle kvinner som trenger rask avklaring i en vanskelig livssituasjon, er det viktig med større åpenhet og tilgjengelig informasjon om at det er flere veier inn i hjelpeapparatet, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone W. Trøen (H).

- Kommunene skal avklare hvorvidt fastleger kan reservere seg. Det betyr at det i små kommuner med få legeressurser ikke blir anledning til å gi legene slik reservasjon, fordi det viktigste hensynet er kvinners rett til å få rask og fordomsfri hjelp. I tillegg til fastlegene, er også legevakten, sykehusene, skolehelsetjenesten og helsestasjonene trygge og tilgjengelige hjelpere for kvinner som søker hjelp i forbindelse med en mulig abort, legger hun til.

Den praktiske måten å ivareta begge hensyn på, er lagt frem i Regjeringens skisse til løsning:

Kvinner med fastleger som får reservasjonsmulighet, tilskrives umiddelbart og får bytte fastlege med en gang dersom de ønsker det. Kommunen pålegges å sikre kvinner rask hjelp ved ønske om abort - reservasjonsmuligheten skal ikke forsinke kvinnens vei til sykehus.

Det skal være full åpenhet på HELFOs nettsider om hvilke leger som reserverer seg mot henvisning til abort, og det skal informeres bedre om at alle kvinner har lovfestet rett til å henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort, og at jenter under 20 år kan gå direkte til ungdomshelsetjenesten, legevakt eller skolehelsesøster, hvis de ønsker det.

Det mest sentrale er at kvinnen som står overfor et vanskelig valg, forlater legekontoret i trygg forvissning om at hun har fått støtte for det valget hun har tatt. Høyre mener reservasjonsmuligheten ivaretar dette på en bedre måte enn at vi tvinger leger til å gi råd som strider mot deres egen overbevisning.

Reservasjonsmuligheten omhandler ikke henvisning til assistert befruktning og prevensjon (P-piller eller spiral etc.).

Høringsutkast fra Helse og omsorgsdepartementet kan du leseher.