Vi vil trappe ned formuesskatten for å styrke norske arbeidsplasser. Formuesskatt betales kun av norske eiere, og ikke av eiere av utenlandske bedrifter som konkurrerer i det norske markedet. Denne urettferdigheten vil Høyre fjerne. En styrking av lokale, norskeide bedrifter vil også komme norske kommuner til gode, særlig fordi Høyre ønsker å la kommunene få en andel av inntektene fra selskapsskatten. Høyres forslag vil bidra til et mer levedyktig norsk næringsliv og mer næringsvennlige norske kommuner. I perioden 2013 – 2017 vil Høyre trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget til 20 - 25 millioner kroner, og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent. Samtidig åpner Høyre for å øke verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot nivået på andre investeringer. På sikt skal formuesskatten fjernes.

I dag er det slik at 0,7% av formuesskatten tilfaller kommunene, og 0,4% tilfaller staten. Kommunene vil selvsagt bli kompensert for bortfallet av inntekter når formuesskatten trappes ned. Dette skal gjøres gjennom inntektssystemet for kommunene. Reduserte inntekter må selvsagt, i likhet med økte utgifter, prioriteres innenfor statsbudsjettet, og gjennom bruk av den økonomiske veksten. Siden 2005 har statsbudsjettet vokst med over 300 milliarder kroner, justert for inflasjon. Det er med andre ord rom for både viktige utgiftsprioriteringer og vekstskapende skattereduksjoner.

Fra 2014 vil selskapsskatten reduseres fra 28% til 27%. Høyre støtter denne endringen. Vi vil også at en andel av selskapsskatten skal tilfalle kommunene direkte. På denne måten vil kommuner få et incentiv til å legge til rette for næringsutvikling.